Назад

Основни резултати от наблюдението на работната сила през четвъртото тримесечие на 2021 година


Основни показатели за икономическата активност на населението през четвъртото тримесечие на 2021 година:

  • Коефициентът на икономическа активност за населението на възраст 15 - 64 навършени години е 71.8%.
  • Коефициентът на заетост за населението на възраст 15 - 64 навършени години е 68.5%.
  • Коефициентът на безработица е 4.5%.
  • Обезкуражените лица на възраст 15 - 64 навършени години са 56.3 хил., или 4.6% от икономически неактивните лица в същата възрастова група.

Заетост

През четвъртото тримесечие на 2021 г. общият брой на заетите лица е 3 080.5 хил., от които 1 647.5 хил. мъже и 1 432.9 хил. жени. Коефициентът на заетост е 52.6%, съответно 58.8% при мъжете и 46.9% при жените.

През четвъртото тримесечие на 2021 г. в сектора на услугите работят 1 957.2 хил., или 63.5% от заетите лица, в индустрията - 932.9 хил. (30.3%), и в селското, горското и рибното стопанство - 190.3 хил. (6.2%).

От всички заети лица 3.9% (120.4 хил.) са работодатели, 6.9% (212.6 хил.) - самостоятелно заети лица (без наети), 88.6% (2 730.7 хил.) - наети лица, и 0.5% (16.7 хил.) - неплатени семейни работници. От общия брой на наетите лица 2 076.4 хил. (76.0%) работят в частния сектор, а 654.3 хил. (24.0%) - в обществения.

През четвъртото тримесечие на 2021 г. заетостта в отделните възрастови групи е следната:

Заетите лица на възраст 15 - 64 навършени години са 2 990.4 хиляди. Коефициентът на заетост за населението в същата възрастова група е 68.5% (72.2% за мъжете и 64.7% за жените).

Коефициентът на заетост за населението на възраст 15 - 29 навършени години е 34.9% (39.0% за мъжете и 30.5% за жените).

Коефициентът на заетост за населението на възраст 20 - 64 навършени години е 73.6%, съответно 77.8% за мъжете и 69.4% за жените.

Заетите лица на възраст 55 - 64 навършени години са 599.5 хил., или 65.5% от населението в същата възрастова група (70.2% от мъжете и 61.1% от жените).

Безработица

През четвъртото тримесечие на 2021 г. безработни са 146.7 хил. души, от които 84.2 хил. (57.4%) са мъже и 62.5 хил. (42.6%) - жени. Коефициентът на безработица е 4.5%, съответно 4.9% за мъжете и 4.2% за жените.

От всички безработни лица 11.5% са с висше образование, 56.5% - със средно, и 32.0% - с основно или по-ниско образование. Коефициентите на безработица по степени на образование са съответно 1.6% за висше образование, 4.7% за средно образование и 12.5% за основно и по-ниско образование.

През четвъртото тримесечие на 2021 г. броят на безработните лица с продължителност на безработицата под една година e 66.0 хил. (45.0% от всички безработни), а този на продължително безработните лица (безработни от една или повече години) - 80.8 хиляди (55.0%). Коефициентът на продължителна безработица е 2.5%, съответно 2.8% при мъжете и 2.2% при жените.

От общия брой на безработните лица 123.8 хил., или 84.4%, са имали предишна работа, която са напуснали поради уволнение, съкращение или принудително приключване на бизнеса, приключване на сезонна или друга временна работа и други причини, а 22.9 хил., или 15.6%, търсят първа работа.

През четвъртото тримесечие на 2021 г. коефициентът на безработица за възрастовата група 15 - 29 навършени години е 9.7%, съответно 9.1% за мъжете и 10.6% за жените.

Икономическа неактивност

През четвъртото тримесечие на 2021 г. общият брой на икономически неактивните лица (лицата извън работната сила) е 2 633.4 хил., от които 1 071.7 хил. (40.7%) са мъже и 1 561.7 хил. (59.3%) - жени. Икономически неактивните лица на възраст 15 - 64 навършени години са 1 233.2 хил., или 28.2% от населението в същата възрастова група. От тях повече от една трета (455.0 хил.) са неактивни поради участие в образование или обучение.