Назад

2021 г. приключи с рекордно ниско ниво на безработица


Регистрираната безработица в страната остава на рекордно ниско ниво и през декември – 4.8%[1] сочат данните от административната статистика на Агенцията по заетостта за месеца. Спадът на годишна база е с 1.9 процентни пункта.

Регистрираните безработни през последния месец от 2021 г. са 157 283, което е с 964 по-малко от ноември и с 63 009 или с 28.6% по-малко в сравнение с година по-рано. В бюрата по труда през декември са се регистрирали нови 21 505 безработни, като те са с 3 145 лица по-малко спрямо предходния месец, а спрямо декември 2020 г. се наблюдава спад от 11 102 лица. Други 400 души от групите на търсещите работа заети, учащи и пенсионери също са се регистрирали в Агенцията по заетостта през месеца.

През декември 14 167 безработни са започнали работа. Данните от административната статистика на Агенцията по заетостта отчитат увеличение на броя им с 1 036 спрямо ноември и с 1 914 спрямо същия месец на предходната година. Своето ново работно място чрез бюрата по труда са намерили и други 125 лица от групите на пенсионерите, учащите и заетите.

Разпределението на започналите работа безработни лица по сектори на икономиката е както следва: 59.6% от започналите работа през декември са устроени в реалната икономика, като от тях най-много са наети в сектора на държавното управление – 17,9%, следват преработващата промишленост – 17,0%,  търговията – 16,0%, хотелиерството и ресторантьорството – 8,0%, строителството – 4,2%,  административните и спомагателните дейности – 4.0% и др.

5 717 безработни лица от рисковите групи са били назначени на субсидирани работни места през месеца – 2 956 по програми и мерки за заетост и 2 761 – по схеми на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” (ОП РЧР). Схемата „Заетост за теб” по ОП РЧР, която стартира през месец юли 2020 г. като антикризисна мярка, е осигурила работа на над 43 000 безработни лица, като само през декември са сключени трудови договори с нови 2 201 безработни.

Продължава предоставянето на средства по добре познатата вече антикризисна мярка 60/40, чийто срок на действие бе удължен до края на 2021 г. с ПМС 322/07.10.2021 г. Така, от 12.10.2021 г., когато стартира новата процедура, се осигури запазването на заетостта на повече от 105 000 заети лица.

Заявените работни места на първичния пазар на труда през декември са 7 967 или с 2 142 по-малко от предходния месец и с 395 повече спрямо същия месец на 2020 г., което е типично за есенно-зимния сезон. Най-голям дял свободни работни места в реалната икономика са заявени в преработващата промишленост (34.3%), следват търговията, ремонтът на автомобили и мотоциклети (13.5%), административните и спомагателните дейности (8.9%), хотелиерство и ресторантьорство (7.6%) държавното управление (6.8%) и образование (5.7%).

Най-търсените от бизнеса професии през месеца са: машинни оператори на стационарни машини и съоръжения; продавачи; квалифицирани работници по производство на храни, облекло, дървени изделия и сродни; работници в добивната и преработващата промишленост, строителство и транспорт; персонал, осигуряващ сигурност и защита; персонал, зает в сферата на персоналните услуги; персонал, полагащ грижи за хората; металурзи, машиностроители и сродни на тях и занаятчии; стопански и административни специалисти;  работници по събиране на отпадъци и сродни на тях и др.

[1] Равнището на безработица се определя като дял на регистрираните безработни лица от икономически активното население на възраст 15-64 г., установено при Преброяване 2011 г.