Назад

Нарушенията по работното време са с най-голям дял от установените в сезонни обекти


В периода юли – септември инспекторите по труда извършиха 1287 бр. проверки в обекти в морските курорти на територията на областите Бургас, Варна и Добрич. Работещите в проверените обекти са  37 135 лица. Установени са 6986 броя нарушения. Запазва се тенденцията най-голям дял да заемат нарушенията на разпоредбите, свързани с работното време – 897 бр. По време на кампания са установени 163 лица, работещи без трудови договори, а 38 граждани на трети държави са полагали труд без разрешение за достъп до пазара на труда у нас.

Контролът в хотелиерството и ресторантьорството е сред акцентите в дейността на ИА ГИТ, тъй като анализите на резултатите показват, че те са рискови по отношение прилагането на трудовото законодателство и в частност използването на недеклариран труд. За деветте месеца на 2021 г. в двете дейности са извършени 4334 бр. проверки, което е 14% от всички. Констатирани са 21 978 бр. нарушения. От тях свързаните с изпълнението на трудовите правоотношения са 12 595 бр., а по осигуряването на здраве и безопасност при работа - 9280 бр.

Повече от 22% от всички установени случаи на работа без трудов договор за периода са полагали труд в обекти от ресторантьорството и хотелиерството. В двете икономически дейности са полагали недеклариран труд 487 лица при 2223 установени случаи общо.

ИА ГИТ напомня на работниците и служителите, че за да бъдат защитени техните трудови и осигурителни права, трябва да имат сключен писмен трудов договор, регистриран в Националната агенция за приходите. Работодателят е длъжен, преди да започнат работа, да им връчи екземпляр от трудовия договор, подписан и от двете страни, копие от уведомлението за регистрацията му в НАП и копие от длъжностната характеристика. Работодателите нямат право да допускат до работните места работници и служители, с които не са сключили писмен трудов договор и не са го регистрирали в НАП. Работата без трудов договор не може да бъде маловажно нарушение съгласно Кодекса на труда и санкцията при установяването му не може да бъде под 1500 лв. Ако работодателят желае да провери уменията на наетите, той трябва да сключи с тях трудов договор. В този случай трудовото законодателство предоставя възможност да бъде сключен договор със срок на изпитване, в рамките на който той може да бъде прекратен без предизвестие и без обезщетения, освен за неизползван платен годишен отпуск.