Назад

Указанията за осъществяване на предварителен контрол за законосъобразност на обществените поръчки


Указанията са приложими за всички обществени поръчки, отговарящи на поне едно от определените в закона условия – прогнозната стойност на поръчката да е равна или по-голяма от 5 000 000 лв. или  прогнозната стойност да е равна или да надвишава 10 на сто от последния одобрен бюджет на възложителя.

Пълният текст на Указанията е достъпен в раздел „Методология“, рубрика „Указания за осъществяване на предварителен контрол по чл. 227б от ЗОП“.