Назад

Увеличава се броят на обявените свободни работни места през август


През август административната статистика на Агенция по заетостта отчита ръст на обявените от работодателите свободни работни места. В бюрата по труда през месеца представителите на първичния пазар заявиха 11 988 свободни работни места, при 9 026 през юли 2023 г. В реалната икономика най-много са свободните работни места в сферата на образованието (27.6%), преработващата промишленост (22.4%), търговията (10.4%), следват държавното управление (6.8%), хотелиерството и ресторантьорството (6.0%) и административните и спомагателните дейности (5.9%).

Най-търсените от бизнеса професии през август са: преподаватели; персонал, полагащ грижи за хората; продавачи; работници в добивната и преработващата промишленост, строителство и транспорт; машинни оператори на стационарни машини и съоръжения; персонал, зает в сферата на персоналните услуги; работници по събиране на отпадъци и сродни на тях; чистачи и помощници; водачи на МПС и подвижни съоръжения; квалифицирани работници по производство на храни, облекло, дървени изделия и сродни и др.        

Започналите работа безработни лица през август са 10 110, като подобна численост е отчетена и през юли 2023 г. и август 2022 г. През месеца работа с подкрепата на бюрата по труда намериха и 257 пенсионери, учащи и заети. Най-голям е делът на започналите работа в сектора на преработваща промишленост – 19.7%, следват тези в търговията – 14.0%,  хотелиерството и ресторантьорството – 8.7%, държавното управление – 6.1%,  строителството  и селското стопанство съответно с 5.9%, и с 5.1%. В страни от Европейския съюз работа започнаха 1 105 безработни с посредничеството на бюрата по труда или това са 10,9% от всички преходи в заетост през месеца.

349 безработни от рисковите групи намериха своята трудова реализация чрез субсидирани работни места – 92 по програми и мерки за заетост и 257 – по схеми на Програма „Развитие на човешките ресурси”. 36 безработни и заети са включени в различни обучения, а 181 души са завършили започнатото през предходни месеци обучение, като са придобили нова професия или ключова компетентност.

Равнището на регистрираната безработица в страната през август е 5.3%[1]  Наблюдава се леко покачване на безработицата от 0.1 процентни пункта спрямо юли. Броят на регистрираните безработни в края на месеца е общо 149 349, което е с 1 753 лица повече от месец юли.

Регистрирани са нови 18 913 безработни лица в бюрата по труда през месец август. Те са с 2 599 по-малко от предходния месец и със 117 по-малко спрямо регистрираните през август 2022 г. Други 812 души от групите на търсещите работа заети, учащите и пенсионерите също са се регистрирали в бюрата по труда през месеца, като при тази група се наблюдава увеличение спрямо предходния месец с 36% на търсенето на услугите на Агенцията. В резултат от работата на ромските и младежките медиатори, както и на трудовите посредници в бюрата по труда, през месеца са активирани общо 3 386 неактивни за пазара на труда лица.