Брой 217 (727), 11-11-2014
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ИНФОРМАЦИЯ ОТ СТИВ

Възможности за българските фирми за навлизане на пазари в страните-членки на АСЕАН чрез сътрудничество с виетнамски партньори


Социалистическа Република Виетнам е традиционен партньор на Република България в Азия. Между двете страни винаги са съществували изключително задълбочени и тесни връзки. Двете страни имат установени дипломатически отношения вече близо 65 години (08.02.1950 г.) и всестранното засилване в последните години на традиционно приятелските отношения включва и търговско-икономическото сътрудничество.

По-доброто познаване на икономическата ситуация във Виетнам би позволило на българските фирми да създадат нови и разширят съществуващите  партньорства с виетнамски фирми, както и да открият какви са възможностите за българския бизнес за навлизане на пазарите на страните-членки на АСЕАН посредством сътрудничество с виетнамски фирми.

Икономиката на Виетнам е развиваща се планова икономика с  пазарна насоченост. Виетнам се намира в период на интегриране в световната икономика. Обособи се като водещ износител на селскостопанска продукция и се превърна в една от най-привлекателните дестинации за чужди инвестиции в Югоизточна Азия.

От бедна държава Виетнам отбеляза значителен напредък и се нареди сред страните със средни доходи на населението. От страна с недостиг на продоволствени продукти, Виетнам се превърна в страна-износител на храни и сега, в износа на някои продукти, като черен пипер, ориз, кафе и кашу, заема първо и второ място в света.  

През 2013 г. Брутният вътрешен продукт (БВП) на Виетнам  достигна 170.565 милиарда щатски долара, а БВП на глава от населението – 1 902 щатски долара. Според прогнозите на водещи световни икономисти, очаква се, виетнамската икономика да стане до 2025 година 35-та по големина икономика в света с БВП от 436 милиарда щатски долара и БВП на глава от населението от 4357 щатски долара.

Въпреки икономическите проблеми в световен мащаб, виетнамският износ продължава да нараства. Виетнам достигна във външната си търговия излишък от 2,5 милиарда щатски долара в периода януари - септември в резултат от доброто представяне на компаниите с чуждестранни инвестиции. Тази сума представлява 2,3% от приходите на Виетнам от износ и подкрепи увеличението на валутните резерви на страната със 7,7 милиарда щатски долара спрямо същия период на 2013 година. Компаниите с преки чуждестранни инвестиции (ПЧИ) допринесоха с 12,7 милиарда щатски долара за външнотърговския баланс на страната, докато местните компании, включително държавните предприятия и частните фирми постигнаха дефицит във външната си търговия в размер на 10,2 милиарда щатски долара през този период. Държавните предприятия внасят предимно машини и оборудване (14,2 милиарда щатски долара за януари-август 2014 г.) и това е причината за растящите разходи за внос от местни фирми. Те внасят стоки за държавни обекти по възложени обществени поръчки, които си остават привилегирована територия само за виетнамския бизнес.

За периода от януари до септември т.г., приходите от износ на Виетнам нараснаха до 109,6 милиарда щатски долара, което представлява значително увеличение от 14,1% спрямо същия период на 2013 г. Компаниите с ПЧИ продължават да бъдат основен двигател за виетнамската икономика, като допринесоха със 73 милиарда щатски долара за обема на износа на страната, докато приносът на местните компании е 36,6 милиарда щатски долара.

В износа на Виетнам продължават да доминират трудоемките стоки и селскостопанските продукти. Виетнам успешно диверсифицира своите задгранични пазари чрез дейности по насърчаване на търговията, в допълнение към текущите преговори за споразумения за свободна търговия, и така постепенно се превръща в част от световната производствена верига. 

Основните експортни продукти през първите осем месеца на 2014 г. са: телефонни апарати и аксесоари (15,1 милиарда щатски долара), текстил и облекло (13,6 милиарда щатски долара), обувки (6,69 милиарда щатски долара), електроника / компютри и компоненти / (6,5 милиарда щатски долара), суров петрол (4,7 милиарда щатски долара), изделия от дърво (4,4 милиарда щатски долара), транспортни средства и аксесоари (3,7 милиарда щатски долара), кафе (2,6 милиарда щатски долара), ориз (2 милиарда щатски долара), кашу (1.5 милиарда щатски долара) и зеленчуци плодове (1 милиарда щатски долара).

През месец септември Виетнам е внесъл стоки на стойност около 13 милиарда щатски долара. Това представлява ръст от 6.6% в сравнение с август и ръст спрямо същия период на 2013 година от 14.5%. Като цяло през периода януари - септември, Виетнам е внесъл около 107,1 милиарда щатски долара вносни стоки, което представлява повишение с 11,1% в сравнение със същия период на 2013 г. Местните компании са внесли стоки за 46.9 милиарда щатски долара, докато компаниите с ПЧИ - 60.3 милиарда щатски долара.

Основните категории на вноса на Виетнам са тясно свързани с неговите експортно ориентирани отрасли. Най-голям внос през осемте месеца на 2014 г. е направен на: машини и аксесоари (14,20 милиарда щатски долара), електроника / машини и части / (11,16 милиарда щатски долара), тъкани (6,12 милиарда щатски долара), рафиниран нефт (5,73 милиарда щатски долара), телефонни апарати и части (5.2 милиарда щатски долара), стомана (4,74 милиарда щатски долара), пластмасови материали (4.1 милиарда щатски долара), облекло и текстилни материали (3,07 милиарда щатски долара), храни за животни (2.2 милиарда щатски долара), химикали (2.15 милиарда щатски долара), дървен материал (1.55 милиарда щатски долара). Вносът на части за автомобили се увеличи с 92% спрямо същия период на 2013 година, докато вносните автомобили нараснаха с 26.6%. Увеличеният внос във  Виетнам на автомобили и автомобилни части за лична употреба и за обществени нужди, е признак за  подобрената покупателна способност на виетнамските потребители и на публичния сектор, която се е увеличила с 11.1% и 8,4%, съответно.

Като цяло, следва да се отбележи, че структурата на двустранната търговия между България и Виетнам е традиционна. Водещи стоки в износа през последните години са: пшеница и смес от пшеница и ръж, антибиотици, инсектициди, медикаменти, вина от прясно грозде. Водещи стоки по вноса от Виетнам са: кафе, обувки, облекла, каучукови изделия, филета и меса от риби, каменни въглища, пипер и др.

Виетнам е член на Асоциацията на страните от Югоизточна Азия (АСЕАН) и на Световната търговска организация(СТО).  

Географското местоположение на Виетнам предоставя благоприятни възможности за бърз достъп до всички страни от Югоизточна Азия. Това предимство на страната се използва както от виетнамски компании, така и от чужди компании с инвестиции във Виетнам. Външната политика на виетнамското правителство е насочена към заемането на ключова роля на страната в АСЕАН и придобиването на максимални ползи от формирането на Икономическата общност АСЕАН през 2015 година. 

Виетнам е държава със стабилна политика и безопасна среда и има стратегическо място в Югоизточна Азия. Населението на страната(над 90 милиона) се състои от предимно млади, динамични и образовани хора. 75% от виетнамците са под 35 годишна възраст. Правителството на  Виетнам полага постоянни усилия за повишаване образователния ценз и квалификацията на работната сила. Страната показва силен ръст на вътрешния пазар, увеличава се търсенето и предлагането на продукти. Хората от средната класа имат все по-висока покупателна способност.

Изобилието на човешки ресурси, ниската себестойност на работната сила, близостта на големи пазари и суровинни източници предоставя благоприятни възможности за българските фирми в сътрудничество с виетнамски партньори да произвеждат стоки във Виетнам и да ги изнасят в страните от АСЕАН, намалявайки максимално себестойността на продуктите, времето за доставка и транспортните разходи.

Във Виетнам има възможност да се инвестира в областта на  информационните технологии, услугите, научноизследователска и развойна дейност, строителството, инфраструктура, производство на потребителски стоки, добив на електроенергия, аутсорсинг, финансови услуги, образование, здравеопазване и туризъм.

Съществуват реални възможности за разнообразяване на стокообмена и увеличаване дела на българския износ за Виетнам в следните насоки:

  • Химическа промишленост - търговия с химически продукти (суров каучук карбамид, калцинирана сода, химикали за растителна защита и др.);
  • Машиностроене - износ на металорежещи и металообработващи машини, части и детайли за асансьоростроенето;
  • Фармацевтична промишленост – повишаване българския износ на лекарствени суровини и продукти и инвестиции в изграждане на производствени мощности;
  • Лека промишленост - съвместно производство и износ на естествена коприна,  тютюневи изделия, памучни изделия;
  • Селско стопанство – доставка и проектиране на оборудване и системи за напояване, износ на български вина, селскостопанска продукция и техника;
  • Съвместни производства – цигари и тютюневи изделия, плодови сокове, бира, медикаменти.

Българският бизнес би могъл да се възползва максимално от традиционно доброто отношение на виетнамците към България и българския народ и, установявайки партньорски отношения с виетнамски фирми, да включи в производствената система на Югоизточна Азия и да навлезе на пазара на страните-членки на АСЕАН, в които живеят над 610 милиона души.

НОВИНИ ОТ БТПП
БТПП не приема предложения законопроект за актуализация на Държавния бюджет за 2014 г., с изключение на увеличението на средствата за здравеопазване
Увеличение на държавния дълг ще се отрази негативно на цялостната икономическа среда у нас, ще влоши международната оценка за България и е лош сигнал за инвеститорите Още
Регионалният форум “GS1 в Европa” с фокус увеличаване ползите за клиентите от 21-ви век – „поколението на дигиталните технологии“
За бизнеса приложенията на стандартите GS1 носят намаляване на себестойността на продукта, навременна доставка и потребление Още
ИНФОРМАЦИЯ ОТ СТИВ
Възможности за българските фирми за навлизане на пазари в страните-членки на АСЕАН чрез сътрудничество с виетнамски партньори
Информация от СТИВ-Хошимин Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Научнопрактическа конференция на тема: „Предизвикателства при изпълнението на обекти по ОП "Околна среда"
25 ноември 2014 г., хотел „София хотел Балкан“, София Още
ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
Български организации могат да кандидатстват в ИТ конкурси на ЕС с общо финансиране над 711 млн. евро
Българските научни организации и фирми са конкурентни в темата „Технологии за съдържание и управление на информацията“ Още
СТАНДАРТИЗАЦИЯ, СЕРТИФИКАЦИЯ
Стандартът ISO 22000 е основният международен стандарт за управление на безопасността на хранителните продукти
Новият стандарт ще Ви помогне за правилно въвеждане на система за управление на безопасността на хранителните продукти Още
ЗАЩИТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА
Застъпничество за конкуренцията в областта на свободните професии
Премахването на ограниченията за конкуренцията в областта на свободните професии е важен приоритет в дейността на КЗК Още
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ
Патентното ведомство предупреждава за публикуване в интернет сайтове на заблуждаваща информация за предоставяне на права върху обекти на интелектуалната и индустриална собственост