Назад

Възможности за финансиране за стартиращи и социални предприятия чрез дългови финансови инструменти


Крайни получатели, които са стартиращи и социални предприятия, могат да получат кредитно финансиране по два от дълговите ни финансови инструменти - „Микрокредитиране със споделен риск“ (Размер на финансирането: от EUR 2 500 до EUR 25 000) и „Портфейлна гаранция с таван на загубите за микрокредитиране“(Размер на финансирането: от EUR 2 500 до EUR 50 000), по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020. За целта трябва да се вземе предвид следното: 

  • „Стартиращи предприятия“ - лица (физически или юридически), които наскоро са се регистрирали като извършващи стопанска дейност самонаети (в т.ч. занаятчии, лица упражняващи свободни професии и др.) или еднолични търговци или са наскоро създадени микропредприятия, които едновременно отговарят на следните условия:  имат не повече от 5 (пет) години от датата на регистрация към датата на кандидатстване за финансиране, не са разпределяли печалба и не са излизали на фондовата борса и не са резултат от сливане, разделяне или отделяне).

Стартиращите предприятия трябва да бъдат създадени от лица, които преди своето самонаемане в стартиращо предприятие, не са били в горепосочените обстоятелства. Лицата,  трябва да са ангажирани лично с управлението на стартиращото предприятие, (в т.ч., когато лицето не извършва стопанска дейност като физическо лице или едноличен търговец, то следва да бъде управляващ и да притежава поне 50% от капитала на микропредприятието).

  • „Социални предприятия“ - предприятие, което независимо от правната му форма, кумулативно отговаря на следните условия:

а) има за основна цел постигането на измеримо, положително социално въздействие, а не генерирането на печалба за своите собственици, членове и акционери, и което:

  • предоставя услуги или стоки, които генерират социална възвръщаемост и/или
  • използва метод за производство на стоки или услуги, които въплъщават неговата социална цел;

б) използва своята печалба на първо място (минимум 51% от печалбата трябва да се насочва към основната цел на социалното предприятие) за постигане на основната си цел и е въвело предварително определени процедури и правила относно всяко разпределяне на печалба между акционери и собственици, което гарантира, че това разпределяне не накърнява основната цел; и

в) се управлява по предприемачески, отчетен и прозрачен начин, по-специално чрез включване на работници, клиенти  и заинтересовани страни, засегнати от стопанската му дейност.

Линкове към финансовите посредници на ФМФИБ по ОПРЧР 2014-2020: 

  • За финансов инструмент „Микрокредитиране със споделен риск“:

"Сис Кредит" АД

"Микрофонд" АД

"Първа инвестиционна банка"

  • За финансов инструмент „Портфейлна гаранция с таван на загубите за микрокредитиране“:

УниКредит Булбанк

ББР Микрофинансиране