Назад

Заседание на Постоянната комисия по заетостта на област ПловдивСилвия Трангос и Димана Димитрова – експерти на БТПП, Офис Пловдив, участваха в заседание на Постоянната комисия по заетост към Областния съвет за развитие на област Пловдив.

На срещата бяха обсъден, съгласуван и приет план-приема по специалности от професии и профили за учебната 2024/2025 г. на областно ниво, съгласно Правила за планиране и реализиране на държавния план-прием в VIII клас в неспециализираните профилирани и професионални гимназии, средните и обединените училища и на допълнителния държавен план-прием за учениците от обединените училища в  XI клас в неспециализираните профилирани и професионални гимназии и в средните училища. По този въпрос информацията беше представена от Рангел Райчев – началник на РУО Пловдив, който обясни, че при изготвяне на план-приема за 2024/2025г. са взети под внимание всички предложения за нови специалности и паралелки, като същият е съгласуван с всички кметове на общини в областта. Основната цел при изготвянето на документа е същият да съответства и на програмите и плановете за развитие на общините, наличната материална база и новите предложения за обучение.  Началникът на РУО отбеляза, че има ръст в паралелките с дуално обучение (17 за т.г. и 14 за м.г.), както и че се откриват 4 нови паралелки за изучаване на професии: Художествена тъкан, Фотография, Цветарство и Продавач-консултант.

В тази връзка Димитър Ставрев старши инспектор по образованието, представи  Анализ на пазара на потребностите на работодателите от работна сила в Пловдивска област.

На заседанието бе представен и Регионалния център за подкрепа на социалната икономика за ЮЦР по Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027 година. Дейността на центъра е насочена към изследване и анализиране на  нуждите на социалните предприятия в ЮЦР - да оказва техническа, логистична и комуникационна подкрепа за изграждане на мрежи от предприятия за производство и разпространение на продукцията. Дейностите ще включват още участия в изложения, борси, форуми, събития и конференции, свързани с развитието на социалната и солидарна икономика в България. Целта им е да се насърчи дигитализацията на работните процеси в социалните предприятия, те да получат по-голяма видимост, да се повиши квалификацията на хората, които работят в тях и по този начин да се подкрепи регионалната конкурентоспособност на социалната икономика.

Пред комисията беше презентиран и проект DRAGGING, разработен от Агенция за регионално развитие с Бизнес център за подпомагане на малки и средни предприятия