Брой 192 (2198), 07-10-2020
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ДАНЪЦИ, ТАКСИ, ФИНАНСИ

Закон за корпоративното подоходно облагане. Разходи за PCR тест


ЗКПО. Въпрос. Търговско дружество прави разходи за извършва PCR тестове в различни интервали от време, по различни причини, на някои от своите служители, във връзка с необходимостта от тяхното присъствие на работа. Дружеството извършва тази дейност с оглед спазване на предписанията на Районната здравни инспекция (РЗИ) за осигуряване на безопасна работа на служителите в дружеството.

Въпроси:

  1. Следва ли разходите за PCR тестове да се облагат с данък върху разходите?
  2. Какво е данъчното третиране на тези разходи?

Отговор: Кети Славова, данъчен експерт

Актуално към 01.10.2020 г.

Разходите за направените тестове не се облагат с данък върху разходите по реда на чл. 204 от ЗКПО, тъй като не представляват обект на облагане, в нито една от хипотезите на тази правна норма.

Най-близко до разглежданите в казуса разходи, стоят социалните разходи, посочени като обект на облагане в чл. 204, ал. 1, т. 2 от ЗКПО, но в случая посочените разходи не представляват социални разходи.

Съгласно определението в § 1, т. 34 от ДР на ЗКПО „социални разходи, предоставени в натура“ са отчетените като разходи социални придобивки по чл. 294 от Кодекса на труда (КТ) и предоставени по реда и начина, определени от чл. 293 от КТ или от ръководството на предприятието. Социалните придобивки трябва да са достъпни за всички работници и служители и за лицата, наети по договор за управление и контрол.

Социалните придобивки, уредени в чл. 294 от КТ, са свързани със социално-битово и културно обслужване.

При извършването на разходите за медицински тестове не е изпълнено нито едно от условията на цитираните правни норми.

В описания случай е приложима разпоредбата на чл. 11 от ЗКПО, съгласно която разходите, определени като задължителни с нормативен акт, се признават за данъчни цели и не се облагат с данък върху разходите, освен когато в този закон е предвидено друго.

Кои са нормативните актове, които въвеждат това задължение?

Законът за здравето (ЗЗ), в 63в постановява, че при опасност от или при епидемично разпространение на заразни болести държавните и общински органи, физическите и юридическите лица оказват пълно съдействие на органите на държавния здравен контрол.

В чл. 275 от Кодекса на труда (КТ) е въведено задължение за работодателя да осигури здравословни и безопасни условия на труд, така че опасността за здравето и живота на работника или служителя да бъдат отстранени, ограничени или намалени.

Отговорността на работодателя за осигуряване на безопасност и здраве при работа е регламентирана също от разпоредбите на Закона за здравословни и безопасни условия на труд (ЗЗБУТ). Общите задължения на работодателя за осигуряване на здравословни безопасни условия на труд са разписани в глава XIII на КТ и глава III на ЗЗБУТ. Съгласно чл. 16, ал. 1, т. 6 от ЗЗБУТ работодателят е длъжен да осигури ефективен контрол за извършване на работата без риск за здравето и по безопасен начин. На основание чл. 16, ал. 6 от ЗЗБУТ всички разходи, свързани с осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, са изцяло за сметка на работодателя.

Може да се направи заключение, че извършените и отчетени разходи за PCR тестове по предписания на РЗИ, по реда и условията на посочените по-горе разпоредби, се признават за данъчни цели и не се облагат с данък върху разходите.

Разбира се трябва да се има предвид и разпоредбата на чл. 10 от ЗКПО, в която е въведен принципът за документална обоснованост – счетоводен разход се признава, когато е документално обоснован чрез първичен счетоводен документ по смисъла на Закона за счетоводството, отразяващ вярно стопанската операция.

 

Източник: TiTA.BG

НОВИНИ ОТ БТПП
Покана за двустранни онлайн бизнес срещи в сектор „СТРОИТЕЛСТВО“
Ще участват компании от България, Унгария, Румъния, Сърбия, Турция Още
GDSN В ДЕЙСТВИЕ! Когато информацията за продукта е достъпна и точна, вашият бизнес печели
Автор: GS1 България Още
БИЗНЕС СРЕДА
"G2B: Държавата в подкрепа на бизнеса" представи финансовите възможности за подкрепа на МСП в условията на COVID-19
МСП съветник – интерактивна информационна платформа за възможностите за финансова подкрепа на фирмите Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕК представя пакет относно разширяването за 2020г. и икономически и инвестиционен план за Западните Балкани
Значителен инвестиционен пакет за мобилизиране на финансиране в размер до 9 милиарда евро за региона Още
ДАНЪЦИ, ТАКСИ, ФИНАНСИ
Закон за корпоративното подоходно облагане. Разходи за PCR тест
Автор: Кети Славова, данъчен експерт Още
НАП напомня: плащанията над 10 000 лв. – само чрез превод или по платежна сметка
Значителни санкции за лицата, които извършат или допуснат извършването на нарушения с разплащания в брой Още
СТАНДАРТИЗАЦИЯ, СЕРТИФИКАЦИЯ
Предложение на CEN за създаване на нов технически комитет Управление и съхранение на цифрово съдържание
ИНФОРМАЦИЯ ОТ ДИПЛОМАТИЧЕСКИТЕ МИСИИ
Предложения за проекти в Израел по модела за публично-частно партньорство