Брой 147 (907), 03-08-2015
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ

Покана за участие в Търговска мисия с провеждане на двустранни срещи и посещение на международната специализирана изложба ITMA 2015, Милано, Италия

Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия организира участието на български малки и средни предприятия в Търговска мисия с провеждане на двустранни срещи и посещение на международната специализирана изложба ITMA 2015, в Милано, Италия в периода 12 – 15 ноември 2015 г. В търговската мисия ще бъдат включени български предприятия от секторите текстил и  облекло.

Промоционалната проява се провежда в изпълнение на дейност 5 „Организиране на промоционални прояви в страната и чужбина” по проект „Насърчаване на интернационализацията на българските предприятия”, договор №BG-161-PO003-4.2.01-0001-C0001 за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Приоритетна ос 4 „Укрепване на международните пазарни позиции на българската икономика” на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013, по който ИАНМСП е институционален бенефициент.

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие чрез ОПК.

Право на участие в търговска мисия имат предприятия, които:

  •  са регистрирани на Националният експортен портал – www.export.government.bg;
  • имат поне една приключила финансова/данъчна година (условието се отнася за нововъзникнали МСП);
  • за последните две приключили финансови години имат положителен финансов резултат различен от нула (условието не се отнася за нововъзникнали МСП);
  • в случай, че не са производители на български продукти, имат сключен договор за осъществяване на търговска дейност с продуктите на български производител.

Информация за кандидатстване и необходими документи за участие в търговската мисия - ТУК

При интерес, предприятията следва да представят попълнените документи за кандидатстване лично в деловодството на ИАНМСП или да ги изпратят по куриер в срок до 17:30 часа на 14 август 2015 г. на адрес: 1000 София, ул. „Леге” № 2-4 или да изпратят документите за кандидатстване, подписани с електронен подпис на e-mail адрес: office@sme.government.bg в срок до 24:00 часа на 14 август 2015 г.

НОВИНИ ОТ БТПП
Активизиране на сътрудничеството с Федерацията на научно-техническите съюзи в България
Обсъдени бяха въпроси по синхронизиране на съвместната дейност с ФНТС Още
Специализирани срещи за развитие на проектно сътрудничество, Истанбул, Турция
Събитието ще се проведе на 22 октомври 2015 г. Още
Новорегистрирани търговски представителства на чуждестранни лица
МИТНИЦИ И МИТНИЧЕСКИ РЕЖИМ
Предстои въвеждане на Митническа информационна система за изнасяне
ТУРИЗЪМ
България ще използва опита на Португалия при планиране на рекламата на страната
В новата програма за реклама на България основно внимание е обърнато на дигиталния маркетинг Още
БЪЛГАРИЯ И ЕС
ЕС приема програма за сътрудничество между България и Сърбия на стойност 34 млн. евро
Програмата ще спомогне за постигането на основни цели в региона: ефикасно управление на природните ресурси, увеличаване на трансграничните мрежи и взаимодействия, стимулиране на туризма, опазване на културното и природното наследство, както и инвестиции в Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Покана за участие в Търговска мисия с провеждане на двустранни срещи и посещение на международната специализирана изложба ITMA 2015, Милано, Италия
Търговската мисия ще се проведе в периода 12 – 15 ноември 2015 г. Ще бъдат включени български предприятия от секторите текстил и облекло Още