Брой 151 (911), 07-08-2015
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ЗАСТРАХОВАНЕ

Кабинетът прие проект на нов Кодекс за застраховането

Министерският съвет одобри проект на нов Кодекс за застраховането и предлага на Народното събрание да го приеме.
 
Изготвянето на изцяло нов документ произтича от транспонирането на многобройни и важни изисквания на европейското законодателство. С проекта се въвеждат изискванията на Директива 2009/138/ЕО относно започването и извършването на дейността по застраховане и презастраховане (Платежоспособност II), както и на последващите й изменения и допълнения с Директиви 2011/89/ЕС, 2012/23/ЕС, 2013/58/ЕС и 2014/51/ЕС. Директива 2009/138/ЕО установява нова рамка за определяне на капиталовите изисквания на застрахователите и презастрахователите в зависимост от техния рисков профил, както и въвежда изисквания за осъществяване на рисково-базиран надзор върху дейността им. С транспонирането на Директивата Платежоспособност II се усъвършенстват и изискванията към системата на управление на застрахователите и презастрахователите. Регламентират се функциите по управление на риска, вътрешен одит, функция за съответствие и актюерска функция.
 
С проекта на Кодекс за застраховането се предлага въвеждане на нов режим за изчисляване на капиталовото изискване за платежоспособност на застрахователите и презастрахователите на базата на отчитане на всички количествено измерими рискове, на които са изложени. Предлага се законова регламентация на някои нови институти, които понастоящем се прилагат на българския застрахователен пазар като договорна практика. Регламентира се институтът на застрахователния период, като се допуска сключването на безсрочен застрахователен договор, на многогодишен застрахователен договор, както и на договор за застрахователен период по-кратък от една година. Регламентира се възможността за автоматично подновяване на застрахователния договор само за един застрахователен период след изтичане на договорения срок. Въвеждат се институтите на ретроактивното и предварителното покритие.
 
Предлагат се промени и в областта на несъстоятелността на застрахователите, като се прави предложение ролята на синдик да се изпълнява от Гаранционния фонд. Предлага се и изравняване на гарантираните застрахователни вземания при несъстоятелност на животозастраховател с размера на гарантираните влогове при несъстоятелност на банка. 
 
По отношение на задължителната застраховка „Гражданска отговорност” се предлага срещу единна премия да се осигурява покритието както за България, държавите-членки на Европейския съюз и Европейското икономическо пространство, така и за всички държави, които членуват в системата „Зелена карта”. 
 
НОВИНИ ОТ БТПП
БТПП подписа споразумение за изпълнение на Европейската гаранция за младежта
Споразумението е насочено към реализиране на инициативи за активиране на неработещи и неучещи младежи на пазара на труда Още
БИЗНЕС ФОРУМ НА ДУНАВСКИЯ РЕГИОН 2015
Развитие на бизнес партньорства и представяне на най-новите тенденции в секторите логистика, транспорт и вериги за доставки Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ/КОНКУРСИ
Оферти за бизнес партньорство
ЗАСТРАХОВАНЕ
Кабинетът прие проект на нов Кодекс за застраховането
С проекта на Кодекс за застраховането се предлага въвеждане на нов режим за изчисляване на капиталовото изискване за платежоспособност на застрахователите и презастрахователите на базата на отчитане на всички количествено измерими рискове, на които са изл Още
МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО
Становище на МОР относно инициативата за определяне на стандарти за корпоративните човешки права
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Семинар по линия на АСЕМ на тема “Финансиране на МСП в Азия и Европа”
Събитието ще се проведе в периода 29-30 октомври 2015 г., Рим Още