Назад

Водородна индустриална зона се очаква да бъде изградена в Разград


Разград бъдещите съоръжения

САДЕТ КЪРОВА(БТА)

Община Разград обяви обществена поръчка по най-новия си европейски проект за разработване на инвестиционна концепция за изграждане на Водородна индустриална зона, съобщиха от общинската администрация.

Идейният проект за изграждането на зоната беше представен през ноември 2021 г. пред Европейския водороден алианс и получи висока оценка. Впоследствие oбщина Разград кандидатства пред Европейски механизъм за градско управление (European City Facility, EUCF) за изработване на икономически анализ и пътна карта. Проектът за изработване на инвестиционната концепция е на стойност 60 хил. евро. Той е финансиран по инициативата EUCF, споразумението е грантово, без съфинансиране от страна на oбщина Разград. Общински мениджър на проекта е заместник-кметът Мирослав Грънчаров.

След приключване на обществената поръчка община Разград ще получи документ, с който ще може да започне търсене на инвестиции и да кандидатства през Европейската комисия за реализация на дейности от Програмата за енергийна ефективност на община Разград до 2030 г. Ориентировъчно стойността на основните инициативи е 34,5 млн. евро. Сред тях са: изграждане и въвеждане в експлоатация 25MW соларен парк за общински нужди; изграждане и пускане в експлоатация на 10MW електролизер за производство на водород, използващ електроенергия от соларния парк за производство на чист водород (714t/a) по дефиниция от Водородната стратегия на Европейския съюз; проучване и обновяване на съществуващи тръбопроводи с цел инжектиране на водород за частично заместване на газта за индустриалната зона, водородът може да се доставя и компресиран за други нужди на индустрията, общината, вкл. сградите общинска собственост.

Очакваните икономии на енергия са три хил. гигаватчаса на година, а очакваното производство на енергия от възобновяеми източници - 33 хил. гигаватчаса на година. Предвижда се още изграждане на зарядна станция за водород до пътя Разград – Попово.

След изработването на инвестиционната концепция възможностите за привличане на европейски инвеститори в зелени съоръжения ще се увеличат значително. Нови възможности ще се разкрият и пред местния бизнес, посочват от общината.

Оферти по обществената поръчка се приемат до 23 август. Срокът за изготвяне на инвестиционната концепция е не по-дълъг от 120 календарни дни, считано от получаване на възлагателното писмо от възложителя.

От общинската управа припомнят, че това не е първата инициатива, която община Разград реализира по отношение на заместване на електроенергията от мрежата с електричество от възобновяеми източници. Разград е сред първите български общини, които внедриха водородно гориво за отопление на административна сграда. От началото на годината в сградата на общинската администрация е внедрена система за комбинирано отопление – с метан и с водородно-кислородна смес, която се произвежда чрез импулсна електролиза на вода.