Назад

АББ публикува информация за българската банкова система през второто тримесечие на 2023г.


Асоциацията на банките в България (АББ) публикува тримесечния информационен материал с основни акценти върху икономиката и банковия сектор на България през второто тримесечие на 2023 г. 

ОСНОВНИ АКЦЕНТИ
▪ През първото тримесечие на 2023 г. българската икономика отчита ръст от 2,3% на годишна база с принос на нетния износ, бруто образуването на основен капитал и частното потребление.
▪ Инфлацията нараства с 8,8% на годишна база през второто тримесечие на 2023 г.
▪ В края на юни 2023 г. безработицата достига ниво от 4,0%
▪ Бюджетният излишък е 0,1% от прогнозния БВП към края на юни 2023 г.
 ▪ В края на второто тримесечие на 2023 г. активите на банковата система нарастват с 13,4% на годишна база до 161,09 млрд. лв. (87,3% от прогнозния БВП)
▪ До края на второто тримесечие на 2023 г. банковият сектор отчита нетна печалба в размер на 1 689 млн. лв.
▪ Влияние върху финансовия резултат на банковата система оказват продължаващия ръст на кредитите, разширяващия се нетен лихвен доход и все още задържащите се сравнително ниски нива на лихвените проценти по депозитите.
▪ През второто тримесечие на 2023 г. растежът на кредитите остава висок както за домакинствата, така и за фирмите, като продължава да намалява делът на необслужваните кредити за домакинствата.
▪ Към края на второто тримесечие на 2023 г. се наблюдава увеличение на лихвените проценти по новодоговорените кредити и депозити за фирмите в левове и в евро.
▪ Към края на юни 2023г. се отчита увеличение на лихвите по депозити на домакинствата и намаление на лихвените проценти по новодоговорените жилищни кредити в евро и лева.

Публикацията “Икономиката и банковият сектор на България – второ тримесечие на 2023г.” можете да прочетете и изтеглите тук.