Назад

Главната инспекция по труда отчита сериозен ръст на разрешенията за наемане на работа на непълнолетни


Резултатите от контролната дейност на Инспекцията по труда показват, че се увеличава броят на разрешенията за наемане на работа на непълнолетни за първите седем месеца на годината. Техният брой е 10 459 бр., като се забелязва увеличение не само спрямо същия период на 2022 г., когато са били 8422 бр., но и преди Ковид кризата, когато за 2019 г. са били 7397 бр.

Най-много са дадените разрешения в Бургас, Варна, Пловдив, Добрич, София град, София област, Благоевград и др. Непълнолетните се наемат най-вече в хотелиерството, ресторантьорството и търговията.

Инспекцията по труда напомня, че започването на работа без разрешение от контролния орган се счита за престъпление съгласно българското законодателство.

 В България законоустановената минимална възраст за започване на работа е 16 години. Изключения се правят основно за даровити деца, участващи в кино продукции, театрални постановки, музикални състави. Наемането на лица под тази възраст е забранено. Непълнолетните лица работят при облекчен режим, като работното време за тези работници и служители е 35 часа седмично и 7 часа дневно при петдневна работна седмица. За тях е забранено полагането на нощен труд и на извънреден. Законодателството им гарантира, че ще получават минимум минималната работна заплата за страната, въпреки че работят по-малко часове.  Те постъпват на работа след обстоен медицински преглед и издадено медицинско заключение, че са годни за дадената работа.

 Преди постъпване на работа работодателят трябва да предостави на непълнолетното лице екземпляр от сключения писмен трудов договор, подписан от двете страни, копие от уведомлението, с което той е регистриран в НАП, както и длъжностна характеристика.

Инспекторите по труда упражняват контрол върху наемането на лица, ненавършили 18 г., като работните места, на които те се наемат могат да бъдат проверени, за да се установи дали условията на труд не създават риск за тяхното здраве. При установяване на нарушение, че работодателят е наел непълнолетно лице без разрешение от Инспекцията по труда се уведомява прокуратурата и се започва наказателно производство.

Информация за цялата процедура по издаване на разрешенията за наемане на лица, ненавършили 18 г., е описана в сайта на ИА ГИТ, в секцията Административно обслужване, рубрика „Процедури“ https://www.gli.government.bg/bg/node/4389