Брой 147 (657), 04-08-2014
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

АДМИНИСТРАЦИЯ И АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ

Модернизация на държавната администрация и надграждане на постигнатите резултати


Институтът по публична администрация (ИПА) към Министерския съвет ще разработи и предложи за обсъждане Бяла книга за „Доброто управление и изпълнение в държавната администрация: постижения, проблеми, решения". С проект, финансиран от Оперативна програма „Административен капацитет", ИПА ще създаден интерактивен е-портал за е-обучение с електронна учебна среда. За целта ще бъдат инсталирани софтуер и хардуерна платформа за виртуализация. Предвижда се към института да бъде създадено звено за информация, обучение и консултиране по модела CAF и неговото внедряване в публичната администрация.

„При успешно реализиране на този амбициозен проект ИПА ще постигне наистина конкурентно ниво по отношение на европейските си партньори. Крайната цел е модернизация на държавната администрация и надграждане на постигнатите в тази посока резултати до момента." Това каза ръководителят на ОПАК Моника Димитрова-Бийчър на встъпителната конференция с участието на представители от централната, областните и общинските администрации. Тя подчерта, че най-важното е резултатите по тези проекти да имат устойчивост и да носят реална полза за гражданите и бизнеса и изрази надежда, че проектът на ИПА ще стане част от визитната картичка на ОПАК. "Важно да имаме една по-подготвенa професионално и по-квалифицирана администрация", каза ръководителят на ОПАК.

Проект С13-22-1/16.04.2014 „Изграждане на капацитет на ИПА за изследвания, обучение и приложение на иновативни европейски практики в доброто управление " предвижда да бъдат реализирани множество дейности за повишаване на капацитета на ИПА за провеждане на изследвания на добри практики и за развитието и провеждането на качествени и иновативни обучения за утвърждаване на доброто управление и изпълнение в административната дейност. В рамките а проекта ще бъдат направени изследвания в областта на: административното обслужване на населението в България; системи за управление на качеството в държавните администрации; европейските практики в доброто управление и административната дейност; отворени данни и прозрачно управление. Екипът на проекта си поставя за цел изграждане на електронна платформа за управление на учебния процес и провеждане на иновативни електронни, уеб-базирани и дистанционни обучения.

Проектът е с продължителност 18 месеца и е на общата стойност 2,9 млн. лв., 100% безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Административен капацитет".  

НОВИНИ ОТ БТПП
Центрове за кариерно развитие в услуга на работодатели и заетите лица в БТПП и 28-те Регионални ТПП/К
Проект на БТПП „Повишаване на обществената нетърпимост към неформалната икономика при трудовоправните и осигурителните отношения и превантивни действия за ограничаването й” Още
Покана от ЕK „Предприятия и промишленост” за участие в Мисия за растеж 21–23 октомври 2014, Китай
Девети панаир за бизнес и технологично сътрудничество ЕС-Китай Още
Новорегистрирани фирми в БТПП
АДМИНИСТРАЦИЯ И АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ
Модернизация на държавната администрация и надграждане на постигнатите резултати
Бяла книга за „Доброто управление и изпълнение в държавната администрация: постижения, проблеми, решения" Още
СОЦИАЛНООСИГУРИТЕЛНИ ОТНОШЕНИЯ
НОИ публикува годишния отчет “Държавното обществено осигуряване през 2013 г.”
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Tърговска мисия с провеждане на двустранни срещи и посещение на международен форум „Невские берега”, Санкт Петербург, Руска федерация - 23–27.09.2014 г.
ИАНМСП организира участието на български МСП - фирми от секторите парфюмерия, козметика и етерични масла Още
ИКОНОМИКА - АНАЛИЗИ, ПРОГНОЗИ
Публикуван е месечният обзор за развитие на българската икономика
Конюнктурен анализ на основните макроикономически показатели към Юни 2014 г. Още
Строителството бележи оживление
Издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради се увеличават с 10.4%, жилищата в тях - с 2.1% спрямо предходното тримесечие Още
ЕВРОФОНДОВЕ
За пълна прозрачност при разпределението на средствата за „информация и публичност" по проектите, финансирани със средства от Европейския съюз
На интернет страницата на Министерския съвет отново са публикувани всички „медийни договори", които са сключвани след 1 януари 2007 година Още
ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
ВАЖНО! Нова рубрика "Въпроси и отговори" относно Закона за обществените поръчки на
Нов редактор на форми на портала на Агенцията по обществени поръчки Още
НАСЪРЧАВАНЕ НА ИНВЕСТИЦИИТЕ
МИЕ връчи два нови сертификата за инвестиция клас "А" – на "Луксофт България" ЕООД и "Консентрикс Сървисиз България" ЕООД
Високотехнологични IT услуги и 250 нови работни места Още