Брой 147 (657), 04-08-2014
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

ВАЖНО! Нова рубрика "Въпроси и отговори" относно Закона за обществените поръчки на


Нов редактор на форми (01.07.2014г.)

Нова рубрика „Въпроси и отговори“ относно Закона за обществените поръчки

Открита е нова информационна рубрика, която съдържа въпроси и отговори

относно прилагане на Закона за обществените поръчки. Рубриката е достъпна от

Портала за обществени поръчки, тематична област „Практика“, опция „Въпроси и

отговори“.  

Съдържанието на рубриката е структурирано в отделни секции, като всеки въпрос е

съпроводен от кратък отговор

АОП любезно моли потребителите, изпращащи цифрово подписани съобщения и файлове до електронна поща на агенцията, да упоменават този факт в полето "Относно" на съобщенията.

Профил на купувача

  

1. Форма за публикуване на информацията по чл. 22б, ал. 2, т. 9, 14 – 16 и 21 от ЗОП 
2. Съдържание на информацията по чл. 22б, ал. 2, т. 21 от ЗОП 
3. Начален момент на броене на срока по чл. 120, ал. 5, т. 4 от ЗОП 
 

Съобщение до средствата за масово осведомяване

  

1. Съдържание и изпращане на съобщението до средствата за масово осведомяване 
 

Критерии за оценка на офертите

  

1. Показатели при критерий за оценка „икономически най-изгодна оферта“ 
 

Решение за промяна

  

1. Сигнал за нередност по смисъла на чл. 27а, ал. 1 от ЗОП 

2. Безплатно предоставяне на променената документация при публикуване на решение за промяна по чл. 27а, ал. 1 от ЗОП 
 

Документация за участие

  

1. Изпълнение на задължението за изпращане на разяснения по електронната поща 
 

Договори за обществени поръчки

  

1. Прехвърляне на парични вземания по договор за обществена поръчка и договор за подизпълнение 
 

Публична покана

  

1. Приложими правила при възлагане на обществена поръчка по реда на глава осма „а“ от ЗОП, в случаите на публикуване на публичната покана преди влизане в сила на ЗИДЗОП (Обн., ДВ, бр. 40 от 2014 г.) 
2. Протоколиране на преговорите по чл. 101д, ал. 2 от ЗОП

aop.bg

НОВИНИ ОТ БТПП
Центрове за кариерно развитие в услуга на работодатели и заетите лица в БТПП и 28-те Регионални ТПП/К
Проект на БТПП „Повишаване на обществената нетърпимост към неформалната икономика при трудовоправните и осигурителните отношения и превантивни действия за ограничаването й” Още
Покана от ЕK „Предприятия и промишленост” за участие в Мисия за растеж 21–23 октомври 2014, Китай
Девети панаир за бизнес и технологично сътрудничество ЕС-Китай Още
Новорегистрирани фирми в БТПП
АДМИНИСТРАЦИЯ И АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ
Модернизация на държавната администрация и надграждане на постигнатите резултати
Бяла книга за „Доброто управление и изпълнение в държавната администрация: постижения, проблеми, решения" Още
СОЦИАЛНООСИГУРИТЕЛНИ ОТНОШЕНИЯ
НОИ публикува годишния отчет “Държавното обществено осигуряване през 2013 г.”
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Tърговска мисия с провеждане на двустранни срещи и посещение на международен форум „Невские берега”, Санкт Петербург, Руска федерация - 23–27.09.2014 г.
ИАНМСП организира участието на български МСП - фирми от секторите парфюмерия, козметика и етерични масла Още
ИКОНОМИКА - АНАЛИЗИ, ПРОГНОЗИ
Публикуван е месечният обзор за развитие на българската икономика
Конюнктурен анализ на основните макроикономически показатели към Юни 2014 г. Още
Строителството бележи оживление
Издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради се увеличават с 10.4%, жилищата в тях - с 2.1% спрямо предходното тримесечие Още
ЕВРОФОНДОВЕ
За пълна прозрачност при разпределението на средствата за „информация и публичност" по проектите, финансирани със средства от Европейския съюз
На интернет страницата на Министерския съвет отново са публикувани всички „медийни договори", които са сключвани след 1 януари 2007 година Още
ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
ВАЖНО! Нова рубрика "Въпроси и отговори" относно Закона за обществените поръчки на
Нов редактор на форми на портала на Агенцията по обществени поръчки Още
НАСЪРЧАВАНЕ НА ИНВЕСТИЦИИТЕ
МИЕ връчи два нови сертификата за инвестиция клас "А" – на "Луксофт България" ЕООД и "Консентрикс Сървисиз България" ЕООД
Високотехнологични IT услуги и 250 нови работни места Още