Брой 81 (86), 25-04-2012
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

СЕЛСКО СТОПАНСТВО

Правителството прие промени в правилника за прилагане на Закона за опазване на земеделските земи

Правителството направи промени в Правилника за прилагане на Закона за опазване на земеделските земи. Документът е разработен в съответствие с измененията в Закона от м. май м. г.

Предвид промените в Закона относно дължимата местна такса при промяна на предназначението на земеделска земя, придобита от общинския поземлен фонд, в правилника е определен редът, по който това ще се осъществява. Относно валидността на решенията в посочените в Закона срокове, е регламентирана процедурата по регистриране и контрол на тяхното действие.

Прието е придобиването на собственост върху земята, на която е извършено строителството преди влизане в сила на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, да се извършва по оценка, приета с конкретен административен акт.

С оглед разрешаване на временно ползване на земеделската земя и решаване на местно ниво, е предложено исканията да се разглеждат от комисиите към областните дирекции. За държавни и общински нужди исканията ще се решават от Комисията за земеделските земи към Министерството на земеделието и харните.

В преходните и заключителните разпоредби е посочен срок на валидност на изразено предварително съгласие на министъра, предвид изискване, посочено в Закона за опазване на земеделските земи. Направена е промяна и в Тарифата за таксите, които се заплащат при промяна на тяхното предназначение, относно исканията за утвърждаване на трасета за проектиране.

НОВИНИ ОТ БТПП
Новият генерален директор на КОТРА – София, посети Палатата
Споразумението за свободна търговия между Корея и Европейския съюз е предпоставка за развитие на търговското, инвестиционното и индустриалното сътрудничество Още
Цветан Симеонов връчи награди в конкурса на BAPRA Bright Awards 2012
Ежегодният форум на Българската асоциация на PR агенциите отличава най-добрите проекти и кампании в сферата на комуникациите у нас Още
ПАЗАР НА ТРУДА
Агенция по заетостта: През годините равнището на безработица в страната се движи в изключително широки граници в отделните общини
Подкрепа на общините с висока безработица Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ/КОНКУРСИ
Оферти за бизнес партньорство
Оферти от Enterprise Europe Network Още
СЕЛСКО СТОПАНСТВО
Правителството прие промени в правилника за прилагане на Закона за опазване на земеделските земи
Определен е нов ред за имотите с променено предназначение Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Икономическата комисия на ЕП гласува днес за данъка за финансовите сделки
Ставката за облагане на сделки с акции и облигации се предлага да бъде 0,1%, а ставката по сделки с производни финансови инструменти (т.нар. деривати) - 0,01% Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Наближава крайният срок за кандидатстване по програмата „Understanding China”
Могат да се включат организации и фирми от ЕС, проявяващи интерес към китайския пазар Още