Брой 81 (86), 25-04-2012
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ПАЗАР НА ТРУДА

Агенция по заетостта: През годините равнището на безработица в страната се движи в изключително широки граници в отделните общини

Данните на Агенцията по заетостта показват, че през годините равнището на безработица в страната се движи в изключително широки граници в отделните общини на територията на България. Агенцията по заетостта работи в посока ограничаване на безработицата в регионите с ниска заетост и високо равнище на безработица, чрез въздействие с активни мерки на трудовия пазар.

В Националния план за действие по заетостта (НПДЗ) и тази година са заложени различни мерки и програми за заетост и обучение. За изпълнението им са осигурени 73 млн. лв. от държавния бюджет. С тези средства се осигурява заетост на над 27 хил. безработни, от които над 20 хил. нововключени. В национални програми и проекти е предвидено да бъдат включени над 18.4 хил. безработни, а по насърчителни мерки над 8.7 хил. безработни. Общините са работодатели и по схема „Развитие” на ОП ”РЧР”, която се изпълнява от Агенцията по заетостта. Бюджетът на схемата е 250 млн.лв. До момента над 27 000 безработни лица са започнали работа с финансовата подкрепа на Оперативната програма. На почти 90% от тях работодатели са общините.

Средствата в НПДЗ се разпределят по региони, в зависимост от различията в равнището на безработица и основните целеви групи, като се дава приоритет на регионите със слабо развита икономика и високо равнище на безработица. Голяма част от разкритите работни места са предимно в селата, където равнището на безработица е най-високо.

За сравнение, реализираната активна политика през 2011г. към общините показва, че в осемте общини с най-висока безработица в страната, чрез субсидираната заетост по програми и мерки за заетост и по схема „Развитие” се е намалил броят на безработните и им е предоставена възможност за заработване на доходи, както следва:
В община Каолиново, която е с най-високо равнище на безработица в страната през 2011г., в програми са включени общо 389 лица, от тях – 356 са включени в НП „ОСПОЗ” и 27 безработни лица са включени в НП „АХУ”. В обучение по схема „Развитие” на ОП „РЧР” от началото на проекта са включени 42 безработни лица, а в заетост след обучение – 42 лица.
В община Никола Козлево, на второ място сред общините по-високо равнище на безработица през 2011г. в програми са включени общо 274 лица, от тях – 237 са включени в НП „ОСПОЗ” и 25 безработни лица са включени в НП „АХУ” и в регионални програми – 10 лица. По схема „Развитие” на ОП „РЧР” са включени 38 безработни лица в обучение и в последваща заетост.
В община Ружинци, която е на трето место по високо равнище на безработица през 2011г., в програми са включени общо 707 лица, от тях – 668 са включени в НП „ОСПОЗ”, 18 безработни - в НП „АХУ” и 21 – в регионални програми за заетост.
В община Димово са регистрирани 1069 безработни средногодишно. През 2011г. в инициативите на активната политика са включени общо 618 лица. В програми са включени 395 лица, от тях – 375 са включени в НП „ОСПОЗ” и 15 безработни лица са включени в НП „АХУ”. В обучение по схема „Развитие” на ОП „РЧР” от началото на проекта са включени 119 безработни лица, а в заетост след обучение – 99 лица.
В община Белица са регистрирани 2293 безработни средногодишно. През 2011г. в програми са включени общо 547 лица, от тях – 524 са включени в НП „ОСПОЗ” и 15 безработни лица са включени в НП „АХУ”. В обучение по схема „Развитие” на ОП „РЧР” от началото на проекта са включени 72 безработни лица, а в заетост след обучение – 67 лица.
В община Венец са регистрирани 1155 безработни средно за годината. В програми са включени общо 328 лица, от тях – 298 са включени в НП „ОСПОЗ”, 17 безработни - в НП „АХУ” и 11 – в регионални програми за заетост. От началото на проекта в обучение по схема „Развитие” са включени 37 безработни и в заетост след обучение – 34 лица.
В община Якимово са регистрирани 567 безработни средногодишно. В инициативите на активната политика (програми, насърчителни мерки и ОП „РЧР”) са включени общо 372 безработни лица. В програми са включени 225 лица, от тях в НП „ОСПОЗ” са включени 190 лица и в регионални програми за заетост - 10 безработни. От началото на проекта в обучение по схема „Развитие” на ОП „РЧР” са включени 75 безработни, а в заетост след обучение – 71 лица.
В община Борован през 2011г. са регистрирани 749 безработни лица средногодишно. В програми и мерки по ЗНЗ са включени общо 429 безработни лица. Най-голям брой безработни – 361, са включени в НП „От социални помощи към осигуряване на заетост” и в НП „Асистенти на хора с увреждания” – 39.
И през 2012 г. активната политика за заетост и обучение, финансирана със средства от Държавния бюджет и по ОП ”РЧР” ще бъде насочена приоритетно към регионите, областите и общините, с високо равнище на безработица и ниска заетост.

НОВИНИ ОТ БТПП
Новият генерален директор на КОТРА – София, посети Палатата
Споразумението за свободна търговия между Корея и Европейския съюз е предпоставка за развитие на търговското, инвестиционното и индустриалното сътрудничество Още
Цветан Симеонов връчи награди в конкурса на BAPRA Bright Awards 2012
Ежегодният форум на Българската асоциация на PR агенциите отличава най-добрите проекти и кампании в сферата на комуникациите у нас Още
ПАЗАР НА ТРУДА
Агенция по заетостта: През годините равнището на безработица в страната се движи в изключително широки граници в отделните общини
Подкрепа на общините с висока безработица Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ/КОНКУРСИ
Оферти за бизнес партньорство
Оферти от Enterprise Europe Network Още
СЕЛСКО СТОПАНСТВО
Правителството прие промени в правилника за прилагане на Закона за опазване на земеделските земи
Определен е нов ред за имотите с променено предназначение Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Икономическата комисия на ЕП гласува днес за данъка за финансовите сделки
Ставката за облагане на сделки с акции и облигации се предлага да бъде 0,1%, а ставката по сделки с производни финансови инструменти (т.нар. деривати) - 0,01% Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Наближава крайният срок за кандидатстване по програмата „Understanding China”
Могат да се включат организации и фирми от ЕС, проявяващи интерес към китайския пазар Още