Брой 138 (648), 22-07-2014
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

БАНКИ, КРЕДИТИРАНЕ

Промени в Закона за потребителския кредит - влизат в сила нови правила


Нови регулации за потребителските кредити влизат в сила от днес.

Банките вече ще могат да променят едностранно лихвите само в случаите, когато в договора изрично е предвидена възможност за намаляване или увеличаване на разхода по кредита, припомня Дарик.

С промените в ЗПК също така се отменя събирането на такси и комисиони за усвояване и управление на кредита. На заемодателите се дава възможност единствено да събират такси и комисиони за допълнителни услуги, свързани с потребителския кредит, като не може да събира повече от веднъж такса за едно и също действие.

Заемите до 400 лева вече също подлежат на регулация, като по този начин действието на закона обхваща и фирмите за бързи кредити.

Съгласно промените, договорът за потребителски кредит се сключва в писмена форма, на хартиен или друг траен носител, по ясен и разбираем начин, като всички елементи на договора се представят с еднакъв по вид, формат и размер шрифт, не по-малък от 12, в два екземпляра, по един за всяка от страните по договора. Така се премахва дребният шрифт от договорите за кредитиране.

Въвежда се максимално допустим годишен процент на разходи /ГПР/ по потребителските кредити, който не може да бъде по-висок от петкратния размер на законната лихва по просрочени задължения в левове и във валута. Тази лихва се определя от основния лихвен процент на БНБ плюс надбавка от 10 процентни пункта. Т.е. към момента ГПР по потребителските кредити не може да надвишава 50.15%, тъй като основният лихвен процент на БНБ е 0.03%. В ГПР се включват договорената лихва и дължимите такси и комисионни към банките.

Таксата за предсрочно погасяване е ограничена до най-много 1% от отпусната сума и то само ако рефинансирането се извърши през първата година след взимането на кредита. След изтичането на първите 12 месеца, банката няма право да начислява такава такса.

С измененията в закона, при заемите с променлива лихва, фиксираната надбавка не може да се променя едностранно от заемодателя за целия срок на кредита.
Източник: money.bg

НОВИНИ ОТ БТПП
Бизнес семинар в БТПП: „Казахстан: благоприятен инвестиционен климат„
БТПП и Посолството на Казахстан с готовност за съдействие и подпомагане на българските компании при инвестиране в Казахстан Още
Въпроси от икономически характер България - Украйна бяха обсъдени в БТПП
Посланикът и търговският съветник към Посолството на Украйна в България се срещнаха с председателя на БТПП Още
ДАНЪЦИ, ТАКСИ, ФИНАНСИ
От НАП напомнят: до края на юли се подава декларацията за дължими данъци за второто тримесечие на 2014
Декларацията се подава от фирми и самоосигуряващи се лица, които плащат на ФЛ доходи по извънтрудови правоотношения или от наем Още
БАНКИ, КРЕДИТИРАНЕ
Промени в Закона за потребителския кредит - влизат в сила нови правила
Отменя се събирането на такси и комисиони за усвояване и управление на кредита Още
ТРАНСГРАНИЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО
Ревизиран проект на Програмата за трансгранично сътрудничество Гърция – България 2014-2020
Актуализиран вариант на Програмата за европейско териториално сътрудничество Гърция-България 2014 – 2020 Още
ЕВРОФОНДОВЕ
Комитети за наблюдение на Споразумението за партньорство и на програмите, съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове за програмен период 2014-2020 г.
МЗХ кани за участие в избора на представители в Комитета за наблюдение на Програмата за развитие на селските райони (2014-2020) ЮЛ с нестопанска цел за общественополезна дейност Още
СТАНДАРТИЗАЦИЯ, СЕРТИФИКАЦИЯ
Предложение на CEN за нов технически комитет: "Енергетични материали за целите на отбраната"
Pазработване на серия от европейски стандарти, предоставящи изисквания за работните характеристики на енергетичните материали Още
СЕЛСКО СТОПАНСТВО
Проект на Концепция за прилагане на директните плащания в в сектор Земеделие в периода 2015-2020 г.
Представители на браншовите организации от сектора обсъдиха В МЗХ Проекта на Концепцията за прилагане на директните плащания в периода 2015-2020 г. Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ/КОНКУРСИ
Международни търгове
Оферта за търгове в Румъния Още