Брой 138 (648), 22-07-2014
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ЕВРОФОНДОВЕ

Комитети за наблюдение на Споразумението за партньорство и на програмите, съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове за програмен период 2014-2020 г.


ПОКАНА ЗА НОМИНИРАНЕ НА ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ПОЛЕЗНА ДЕЙНОСТ, ЧИИТО ПРЕДСТАВИТЕЛИ И ТЕХНИТЕ ЗАМЕСТНИЦИ ДА УЧАСТВАТ В СЪСТАВА НА КОМИТЕТА ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ (2014-2020)

1. В изпълнение разпоредбата на чл. 5, ал. 1 от Механизъм за избор на юридически лица с нестопанска цел за общественополезна дейност, чиито представители да участват  в състава на Комитетите  за наблюдение на Споразумението за партньорство и на програмите, съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове, за програмен период 2014-2020 г., Министерство на земеделието и храните кани за участие в избора на представители в Комитета за наблюдение на Програмата за развитие на селските райони (2014-2020)  следните групи юридически лица с нестопанска цел за общественополезна дейност:

1.      работещи в сферата на равенството между мъжете и жените, недискриминацията и равните възможности;
работещи в сферата на социалното включване и интегрирането на групите в неравностойно положение;
работещи в сферата на екологията;
работещи в сферата на зърнопроизводството;
работещи в сферата на овощарството;
работещи в сферата на зеленчукопроизводството;
работещи в сферата на птицевъдството;
работещи в сферата на свиневъдството;
работещи в сферата на овцевъдството;
работещи в сферата на говедовъдството;
работещи в сферата на пчеларството;
работещи в сферата на  хранително-вкусова  и преработвателна промишленост;
работещи в сферата на  горите;
работещи в сферата на  биологичното производство или агроекологията;
работещи в сферата на развитието на малките и средните предприятия в областта на неземеделския сектор в селските райони;
работещи в сферата на местното развитие в селските райони.

2. Юридическите лица с нестопанска цел за общественополезна дейност, желаещи да участват в избора,  трябва да отговарят на критериите, определени в чл. 6 от Механизма.

3. В срок от 15 работни дни от датата на публикуване на поканата всяко заинтересовано лице по смисъла на  т. 1 подава писмено заявление до директора на Дирекция „Развитие на селските райони" в Министерство на земеделието и храните за участие в избора.

4. Лицата по т.1 не може да подават повече от едно заявление за участие в избора.

5. Писменото заявление по т.3 се представя по приложения образец, утвърден от заместник-министър председателя и министър на правосъдието.

6. Към заявлението се прилагат документите, определени в чл. 7, ал.5 от Механизма.
 Документи 
eufunds.bg

НОВИНИ ОТ БТПП
Бизнес семинар в БТПП: „Казахстан: благоприятен инвестиционен климат„
БТПП и Посолството на Казахстан с готовност за съдействие и подпомагане на българските компании при инвестиране в Казахстан Още
Въпроси от икономически характер България - Украйна бяха обсъдени в БТПП
Посланикът и търговският съветник към Посолството на Украйна в България се срещнаха с председателя на БТПП Още
ДАНЪЦИ, ТАКСИ, ФИНАНСИ
От НАП напомнят: до края на юли се подава декларацията за дължими данъци за второто тримесечие на 2014
Декларацията се подава от фирми и самоосигуряващи се лица, които плащат на ФЛ доходи по извънтрудови правоотношения или от наем Още
БАНКИ, КРЕДИТИРАНЕ
Промени в Закона за потребителския кредит - влизат в сила нови правила
Отменя се събирането на такси и комисиони за усвояване и управление на кредита Още
ТРАНСГРАНИЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО
Ревизиран проект на Програмата за трансгранично сътрудничество Гърция – България 2014-2020
Актуализиран вариант на Програмата за европейско териториално сътрудничество Гърция-България 2014 – 2020 Още
ЕВРОФОНДОВЕ
Комитети за наблюдение на Споразумението за партньорство и на програмите, съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове за програмен период 2014-2020 г.
МЗХ кани за участие в избора на представители в Комитета за наблюдение на Програмата за развитие на селските райони (2014-2020) ЮЛ с нестопанска цел за общественополезна дейност Още
СТАНДАРТИЗАЦИЯ, СЕРТИФИКАЦИЯ
Предложение на CEN за нов технически комитет: "Енергетични материали за целите на отбраната"
Pазработване на серия от европейски стандарти, предоставящи изисквания за работните характеристики на енергетичните материали Още
СЕЛСКО СТОПАНСТВО
Проект на Концепция за прилагане на директните плащания в в сектор Земеделие в периода 2015-2020 г.
Представители на браншовите организации от сектора обсъдиха В МЗХ Проекта на Концепцията за прилагане на директните плащания в периода 2015-2020 г. Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ/КОНКУРСИ
Международни търгове
Оферта за търгове в Румъния Още