Брой 141 (2147), 24-07-2020
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

Становище на БТПП относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки


Българската търговско - промишлена палата подготви становище относно публикувания за обществено обсъждане Законопроект за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки. БТПП подкрепя предложението за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки, свързано с необходимостта от прецизиране на изискванията, произтичащи от европейското законодателство с цел осигуряване на съответствие по отношение на кръга на възложителите и случаите на допустими промени в хода на изпълнение на поръчките.

Въвеждането на електронни обществени поръчки е предлагано многократно от БТПП. То ще допринесе за равнопоставеност между участниците в процедурите, ще гарантира значително по-висока степен на прозрачност и публичност, ще намали значително корупционния натиск върху институциите и ще засили контрола върху изпълнението на поръчките.

Наред с подкрепата за предложенията, Палатата обръща внимание на един друг важен проблем de lege ferenda, който все още не е преодолян в закона и с който се създава дискриминационен подход към участниците.

БТПП многократно е изпращала своето предложение за преодоляване на нормативно наложеното в българското законодателство задължение за юридическите лица, регистрирани по ЗЮЛНЦ, да попълват ЕЕДОП (единен европейски документ за обществени поръчки) от името на членовете на техните управителни органи.  Това се явява честа и трудно преодолима пречка при кандидатстване на тези юридически лица по реда на ЗОП поради числения състав на управителните им органи. В управителните органи на юридическите лица с нестопанска цел, и в частност на организациите на работодателите, се приемат физически лица, които наред с обществените ангажименти, имат и много други служебни и стопански функции, при изпълнението на които те са препятствани да изпълнят в установените срокове задълженията във връзка с попълването на ЕЕДОП. Това лишава тези организации от възможността да участват в процедури по ЗОП в рамките на техните сфери на дейност и интерес.

В тази връзка БТПП предлага съответно мотивирано изменение на Закона за обществените поръчки (ЗОП) – виж ТУК

БТПП изпрати становището до Томислав Дончев, зам.-министър председател, и до Миглена Павлова, изп. директор на Агенцията по обществени поръчки, като изрази готовност да участва в работните групи със свои експерти.

 

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Становище на БТПП относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки
Участвайте в мастър клас за млади предприемачи и стартиращи фирми
Онлайн формат, 1 - 4 август 2020 Още
НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ
В Търговско-промишлена палата - Стара Загора се проведе работна среща, насочена към развитието на дуалното обучение
НОВИНИ ОТ БРАНШОВИ ОРГАНИЗАЦИИ
Покана за курс "Вътрешни одитори на НАССР. Етикетиране, енергийна стойност на храните"
2 – 4 септември 2020 г., гр. София, Дом на техниката Още
НОВА НОРМАТИВНА УРЕДБА
Актуализиране на възнаграждението за нощен труд, обнародвано днес в Държавен вестник
В сила от 1 януари 2021 г. Още
ИНДУСТРИАЛНА ПОЛИТИКА
Покана за идентифициране на заинтересовани страни в областта на водородния сектор
ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
До 1 септември организации на производители на плодове и зеленчуци кандидатстват за финансиране на нови оперативни програми
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейската комисия започва обществена консултация относно преразгледаните насоки за регионална държавна помощ
Заинтересованите страни могат да участват в консултацията до 30 септември 2020 г. Още