Брой 141 (2147), 24-07-2020
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ИНДУСТРИАЛНА ПОЛИТИКА

Покана за идентифициране на заинтересовани страни в областта на водородния сектор

На 8 юли 2020 г. Европейската комисия обяви Водородната стратегия за климатично-неутрална Европа като част от новата индустриална стратегия за Европа. Водородът е от съществено значение за подкрепата на ангажимента на ЕС за постигане на въглероден неутралитет до 2050 г. и за глобалните усилия за прилагане на Парижкото споразумение.

За да подкрепи тези инвестиции и изграждането на цялостна европейска водородна екосистема, Комисията постави началото на "Европейски алианс за чист водород". Алиансът ще играе ключова роля за изпълнението на стратегията и за подкрепата на инвестициите за увеличаване на производството и търсенето. Той ще обедини промишлеността, националните, регионалните и местните публични органи и гражданското общество. Ключовият резултат от работата на Европейския алианс за чист водород ще бъде определянето и разработването на конкретна поредица от жизнеспособни инвестиционни проекти.

https://ec.europa.eu/growth/industry/policy/european-clean-hydrogen-alliance

Европейският алианс за чист водород ще насочва инвестициите към производството на водород. Той ще разработи поредица от конкретни проекти в подкрепа на усилията за декарбонизация на европейските енергоемки отрасли.

Една от ключовите цели е предоставянето на "План от мащабни инвестиционни проекти в екосистемата с чист водород", който ще се възползва от специален статут на така наречените важни проекти от общ европейски интерес (IPCEI).

В тази връзка Министерството на енергетиката отправя покана за изразяване на интерес с цел идентифицирането на заинтересовани страни сред индустрията в областта на водорода, в т.ч. възобновяеми и нисковъглеродни производства на водород; предаване и разпределение на водород; водород в промишлени приложения; водород за мобилност; водород в енергийния сектор; и водород за жилищни приложения.

Във връзка с гореизложено предложения могат да се изпращат до 3 август 2020 г. на електронен адрес: slava.yordanova@mi.government.bgm.andreeva@mi.government.bg

НОВИНИ ОТ БТПП
Становище на БТПП относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки
Участвайте в мастър клас за млади предприемачи и стартиращи фирми
Онлайн формат, 1 - 4 август 2020 Още
НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ
В Търговско-промишлена палата - Стара Загора се проведе работна среща, насочена към развитието на дуалното обучение
НОВИНИ ОТ БРАНШОВИ ОРГАНИЗАЦИИ
Покана за курс "Вътрешни одитори на НАССР. Етикетиране, енергийна стойност на храните"
2 – 4 септември 2020 г., гр. София, Дом на техниката Още
НОВА НОРМАТИВНА УРЕДБА
Актуализиране на възнаграждението за нощен труд, обнародвано днес в Държавен вестник
В сила от 1 януари 2021 г. Още
ИНДУСТРИАЛНА ПОЛИТИКА
Покана за идентифициране на заинтересовани страни в областта на водородния сектор
ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
До 1 септември организации на производители на плодове и зеленчуци кандидатстват за финансиране на нови оперативни програми
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейската комисия започва обществена консултация относно преразгледаните насоки за регионална държавна помощ
Заинтересованите страни могат да участват в консултацията до 30 септември 2020 г. Още