Брой 156 (916), 14-08-2015
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

Становище на БТПП по Плана за действие за изпълнение на Националната стратегия за намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване


Българската търговско-промишлена палата счита, че като цяло Планът за действие за периода 2015-2016 г. за изпълнение на Националната стратегия за намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване е добре балансиран и сравнително добре отразява участието на социалните партньори и преди всичко на работодателите, в приоритетите, мерките и дейностите по изпълнение на Стратегията, с оглед нейния предмет и цели.

Според БТПП, обаче, недостатъчно е застъпено участието на социалните партньори в Плана за действие и Палатата предлага те да бъдат включени като партньори при всички негови приоритети, защото активно участват във формирането, мониторинга и изпълнението на заложените политики в различните приоритетни области.

Изхождайки от експертизата и ресурсния капацитет на Палатата, БТПП може да допринесе за изпълнението на следните приоритетни области и мерки:

  • Приоритет 1Осигуряване на възможности за заетост и за повишаване на доходите от труд чрез активно включване на пазара на труда”мярки 1 „Повишаване на пригодността заетост на безработни лица чрез предоставяне на обучение за придобиване на квалификация”, мярки 2  „Осигуряване на заетост за уязвими групи на пазара на труда”, мярки 3 „Реинтеграция на преждевременното напусналите образователната система”, мярки 5 „Осигуряване на услуги, необходими за социалното включване на най-отдалечените от пазара на труда групи с акцент върху социалните умения и подобряване на индивидуалната социална работа с тези лица”, мярки 6 „Насърчаване на предприемачеството, включително и социалното предприемачество”, мярки 7 „Осигуряване на условия за намаляване на броя на работещите бедни” и мярки 8 „Организация на стажуване, специфично за работното място обучение и обучение за придобиване на ключови компетентности”
  • Приоритет 4Премахване на институционалния модел за грижа и развитие на междусекторни услуги за социално включване” – мярка 1 „Предоставяне на устойчиви, качествени и достъпни социални услуги в общността, отговарящи на индивидуалните нужди на потребителите” - дейности 1 и  2
  • Приоритет 5 „Осигуряване на устойчивост и адекватност на социалните плащания” -  мярка 3 „Увеличение на размера на пенсиите с цел увеличаване на адекватността им”л

За да постигне изпълнението на Плана за действие и заложените в Стратегията цели, БТПП предлага да се направи предварителна и последваща оценка на въздействието на изпълнението на Плана.

Становището на БТПП относно Плана за действие за периода 2015-2016 г. за изпълнение на Националната стратегия за намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване е представен на  вниманието на вицепремиера и министър на труда и социалната политика Ивайло Калфин.

НОВИНИ ОТ БТПП
Становище на БТПП по Плана за действие за изпълнение на Националната стратегия за намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване
Недостатъчно е застъпено участието на социалните партньори в Плана за действие в контекста на ролята им във формирането, мониторинга и изпълнението на заложените политики Още
Покана за участие в бизнес мисия в Коджаели, Турция през октомври
Match4Industry - двустранни бизнес срещи за търговско коопериране, 15-16 октомври 2015 г. Още
Новорегистрирани търговски представителства на чуждестранни лица
ИКОНОМИКА - АНАЛИЗИ, ПРОГНОЗИ
Българската икономика нараства с 2.2% на годишна база през второто тримесечие
Най-голям дял в БВП заема крайното потребление - 78.3% Още
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
Проект на Закон за държавните такси
Всички институции се задължават да спазват принципа на разходоориентираност при формиране на държавните такси Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ/КОНКУРСИ
Световен конкурс на Международния съюз по далекосъобщения
За иновативни малки и средни фирми, които използват IT-технологии и предлагат решения за устойчиво икономическо и социално развитие Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Международно специализирано селскостопанско изложение БАТА АГРО 2015 – Есен
8-11 септември, летище Стара Загора Още