Брой 116 (373), 18-06-2013
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

Предложения на БТПП относно разработване на проекти за нормативни актове от Министерство на труда и социалната политика


БТПП подготви предложения за разработване от Министерство на труда и социалната политика на проекти за нормативни актове. Предложенията са приети от Управителния съвет на Палатата и са в следните основни направления:

 1. Съвместно с Министерството на финансите разработване на проекти за постановления на Министерски съвет за регламентиране на механизъм за определяне на:
 • минималните осигурителни доходи се определят на база договореностите между социалните партньори в браншовете, в които има постигнати споразумения, а за останалите браншове минималните осигурителни доходи не се променят;
 • минималната работна заплата/минималната часова ставка.
 1. Създаване на спокоен и по-гъвкав пазар на труда, вкл. и на опростени условия за започване и прекратяване на трудовите правоотношения чрез:
 • по-голяма стабилност на трудовото и осигурително законодателство;
 • либерализиране на условията за прекратяване на трудовите договори от страна на работодателя;
 • разработване на проект за изменение на Кодекса за социално осигуряване в насока равно разпределение на осигурителната тежест (50:50) между работодатели и работници/служители;
 • регламентиране на възможността агенциите за временна заетост да сключват и постоянни трудови договори, освен  временни и срочни такива, с цел постигане на пълно съответствие с Директива 2008/104/ЕО; 
 • освобождаване на работодателите от неприсъщи за тях задължения;
 • повишаване на необлагаемия за работодателя праг на разходи за допълнително доброволно осигуряване на негови работници и служители;
 • балансирани трудовоправни задължения между работодател и работник/служител, както и на отговорностите между тях;
 • допълнение и конкретизиране на разпоредбите от Кодекса на труда, регламентиращи разпростирането на колективните трудови договори от министъра на труда и социалната политика.
 1. Отмяна на задължението на работодателите за плащане на обезщетения за първите дни на временна неработоспособност.
  Мерки: Разработване на законопроект за отмяна на чл. 40, ал. 5 от Кодекса за социално осигуряване.
 1. Разработване на проектозакон за изменение на Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни, обществени и други длъжности в публичния и частния сектор, с който да се: а) отменят чл. 2, ал. 1, т.т. 31 и 38, поради тяхната противоконституционност, тъй като касаят лица от частния сектор; б) измени заглавието на закона, като в него се заличат изразите: „обществени и други” и „и частния сектор”.
НОВИНИ ОТ БТПП
Предложения на БТПП относно разработване на проекти за нормативни актове от Министерство на труда и социалната политика
Покана за участие във форум „Нови тенденции, възможности и рискове във фирменото управление”
Конференция за социалното предприемачество в новооткрития Център за обмен на информация
СТАНЕТЕ ЧАСТ ОТ ЕВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТ
Търсят се български партньори за участие в проект с научно-развоен фокус в областта на еко иновациите
НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ
Търговско-промишлена палата - Стара Загора отчете дейността си на Общо събрание на членовете
ИКОНОМИКА - АНАЛИЗИ, ПРОГНОЗИ
Индекс на разходите на работодателите за труд през първото тримесечие на 2013 г.
Общите разходи на работодателите за един отработен час от наетите от тях лица нарастват с 4.7% спрямо първото тримесечие на 2012 г. Още
ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
Над 2 млн. лв. безвъзмездна помощ за изпълнение на проект по Норвежкия финансов механизъм 2009-2014 г.
Проектът е за разработване на регионална база данни за трансгранично сътрудничество Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Лидерите на Г-8 обсъждат подобряване на търговията
Свободната международна търговия е изключително важно условие за устойчив растеж, работни места и развитие Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Дискусионна кръгла маса „Предприемачество и иновации в малките и средните предприятия – анализ и перспективи”