Брой 34 (1546), 16-02-2018
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

Възползвайте се от данъчните консултации на БТПП


БТПП продължава своята активна консултантска дейност в услуга на българските предприемачи.

На 22 февруари т.г. Палатата, съвместно със Съюза на данъкоплатците в България (СДБ), ще предостави безплатни консултации по данъчни и счетоводни въпроси за фирми членове и дали мандат на БТПП.

Ще се предоставят данъчни консултации в областта на:

 • данък добавена стойност и акцизи;
 • преки данъци - корпоративни данъци, избягване на двойното данъчно облагане и прилагане на СИДДО, индивидуално данъчно облагане; 
 • местни данъци и такси
 • избор на най-подходяща схема за данъчна оптимизация във връзка с преобразувания, сливания, разделяния и придобивания на търговски предприятия; 
 • законово планиране и оптимизиране на данъчни задължения;
 • анализ на данъчните, осигурителни и правни рискове с оглед дейността на конкретния субект и фактическата обстановка;
 • предоставяне на решения, базирани на административната практика на НАП и МФ, съдебната национална практика и тази на СЕС;
 • помощ при попълване и подаване на данъчни декларации, искане за възстановяване на надвнесени/недължимо внесени суми;
 • разясняване на промени в данъчното и осигурителното законодателство;
 • административно-наказателна защита при нарушения на данъчното законодателство /обжалване на наказателни постановления, възражения срещу АУАН/;
 • съдействие и защита в хода на производства пред Националната агенция по приходите във връзка със съставяне на възражения срещу ревизионни доклади, жалби срещу ревизионни актове и други актове на администрацията;
 • обжалване, процесуално представителство и защита пред български съдилища във връзка с актове на данъчната администрация; 
 • съставяне на жалби и преюдициални запитвания пред СЕС
 • реализиране на отговорност на държавата при вреди, причинени от незаконосъобразни актове, действия и бездействия на нейни органи и при незаконосъобразни съдебни актове и процедури

Счетоводни консултации относно:

 • Осчетоводяване на стопански операции съгласно разпоредбите на счетоводното законодателство и приложимите счетоводни стандарти, както и съобразени с вътрешно фирмените изисквания и потребности от информация
 • Изготвяне на счетоводни регистри
 • Изготвяне на счетоводна политика
 • Изчисляване и определяне на данъци и осигуровки
 • Изготвяне на справки и предоставяне на информация за нуждите на НСИ и БНБ
 • Изготвяне на справки и предоставяне на информация за нуждите на  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
   
 • Годишно и месечно счетоводно приключване съгласно разпоредбите на счетоводното законодателство.

·  Попълване на годишна данъчна декларация

· Съдействие при провеждане на проверки, ревизии и одити

·  Попълване на трудови книжки и УП Удостоверения

·  Изготвяне на разплащателни ведомости, сметки за изплатени суми и рекапитулации

· Изготвяне на документи, справки и служебни бележки във връзка с прекратяване на трудови договори

· Подаване на месечна информация за осигурените лица

·  Подаване на информация за сключените трудови договори

·   Подаване на декларации по ЗДДС, VIES и Интрастат, както и отчети към БНБ.

Отчитайки интереса и положителния ефект, тази инициатива ще продължи. СДБ ще осигури консултанти  всеки последен четвъртък на месеца от 15  до 16 часа в сградата на Палатата, София, ул. Искър 9.

При интерес и необходимост от допълнителна информация: e-mail: bcci.centre@bcci.bg, тел.: 02 8117 477, 02 8117 479.

НОВИНИ ОТ БТПП
Българо-саудитски бизнес форум се проведе в БТПП
Възобновяеми енергийни източници, селско стопанство, СПА туризъм и строителство – ключови сектори за сътрудничество Още
Проучване на БТПП относно Регламент за защита на личните данни (GDPR)
Регламентът засяга дейността на всички фирми и прилагането му става задължително от 25 май т.г. Още
Възползвайте се от данъчните консултации на БТПП
Безплатно за членове на Палатата и за фирми, дали й мандат Още
БТПП е домакин на изложение за чай FesTEAval
16, 17 и 18 февруари, изложбената зала ЦУМ - София Още
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
Проект на Методика за подбор и оценка на работодатели за ползване на насърчителни мерки за заетост и обучение по Закона за насърчаване на заетостта
ЕНЕРГЕТИКА И ЕНЕРГИЙНА ПОЛИТИКА
Като председател на Съвета на ЕС България ще подпомага развитието на Южния газов коридор
Четвърта министерска среща на Консултативния съвет за изграждане на проекта Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейска комисия: Социалните медии да положат повече усилия за защита на потребителите
Промените, въведени от някои дружества, са недостатъчни Още
ИНФОРМАЦИЯ ОТ СТИВ
Външната търговия на Виетнам през 2017 година
Автор: СТИВ-Хошимин Още