Дигитализацията на икономиката и повишаването на компютърната квалификация на заетите - фокус на проект SKILLS+ на БТПППроект SKILLS+ стартира през пролетта на 2016г с петгодишен срок на изпълнение, който  приключи успешно в началото на 2021г. Основната цел на проектa бе да повиши конкурентоспособността на МСП чрез насърчаване внедряването на модерни ИКТ (информационни и комуникационни технологии) инструменти в ежедневните им бизнес дейности. В рамките на разработен по проекта план за действие бе изпълнена успешно заложената мярка за предоставяне на ИКТ ваучери на микро, малки и средни предприятия. Грантовата схема за ваучери предостави безвъзмездна помощ от 4.6 млн. EUR на 516 МСП, което доведе до подобряване на тяхното дигитално присъствие чрез създаване на уеб страници, разработване на платформи и мобилни приложения, осигуряване на кибер информационна сигурност. Схемата бе посрещната с интерес от фирмите и ресурсът бе изчерпан бързо.

Отличните резултати по проекта доведоха до решение на консорциума от партньори да кандидатства за изпълнение на допълнителни дейности, които да подпомoгнат МСП в условията на COVID пандемия. В тази връзка наскоро Палатата направи експресно проучване сред  210 фирми с цел оценка мерките на Правителството, насочени към икономиката за преодоляване на негативните последици от COVID 19. От всички анкетирани фирми само 6% отговориха, че са получили помощ по национални програми за закупуване на техника, или софтуер, а 2% от Европейски програми за преминаване към онлайн режим на работа.

Чрез удължаване на дейността на проект  SKILLS+, реализиран по програмата ИНТЕРРЕГ ЕВРОПА, БТПП ще продължи акциите си, свързани с подпомагане на бизнеса за плавното въвеждане на нови дигитални технологии чрез:

  • провеждане на онлайн семинари на теми: дигитални решения, прилагани от фирмите в селските райони в условията на пандемия; подобряване на дигиталните умения на МСП за повишаване на конкурентоспособността им; създаване на иновативни екосистеми с цел развитие на дигиталните услуги; запознаване на фирмите с концепциите на индустрия 4.0 и др.

На база натрупания опит и повишен интерес от фирмите към предоставената безвъзмездна помощ под формата на ваучери по проект SKILLS+,  БТПП предвижда да разработи подобна схема и по проект QUALIFY, която да бъде финансирана по ПКИП (Програма за конкурентоспособност и иновации в предприятията). Схемата ще бъде насочена към фирмите от агроиндустрията  и ще включва мерки, които да улеснят прехода им от линейна към кръгова икономика. Подробна информация за предстоящите дейности ще бъде публикувана в Инфобизнес и на уеб страницата на БТПП www.bcci.bg .