Дейност и състояние на нефинансовите предприятия в условията на епидемична обстановка през август 2021 година


Националният статистически институт провежда ежемесечно кратко бизнес изследване сред нефинансовите предприятия с цел да осигури и предостави информация за ефекта на извънредното положение и последвалата епидемична обстановка, свързани с COVID-19, върху различните сектори на икономиката в страната.

През август 2021 г. 26.6% от нефинансовите предприятия посочват, че са имали намаление в приходите от продажби на стоки или услуги в сравнение с юли 2021 г., при 58.1% няма промяна, а 15.0% са регистрирали увеличение. Година по-рано, през август 2020 г., намаление в приходите от продажби спрямо предходния месец са посочили 37.6% от нефинансовите предприятия, 49.0% - без промяна, и 12.8% - увеличение.

Разпределението по икономически дейности показва, че през август 2021 г. 37.5% от предприятията в дейност „Култура, спорт и развлечения, ремонт на домакински вещи и други дейности“ са регистрирали намаление в приходите от продажби на стоки или услуги, следвани от предприятията в дейност „Индустрия“ - с 30.4%, и „Търговия, транспорт и ресторантьорство“ - с 29.9%.

През август 2021 г. по отношение на наетия персонал 20.9% от нефинансовите предприятия са направили стъпки за ползване на „платен отпуск“ (при 27.6% за август 2020 г.), следват „дистанционна форма на работа“ - 8.4% (при 9.4% за август 2020 г.), и „неплатен отпуск“ - 8.0% (при 11.5% за август 2020 г.). Към наемане на нов персонал през август 2021 г. са пристъпили 5.6% от нефинансовите предприятия (при 6.6% за август 2020 г.).

За следващия месец 94.4% от анкетираните нефинансови предприятия прогнозират, че ще продължат настоящата си дейност, 1.6% - ще преустановят временно дейността си, а 2.2% - ще прекратят дейността си.