Назад

110-та сесия на МКТ с исторически принос за безопасната и здравословна работна среда, чиракуването и трудовите стандарти
Завърши 110-та сесия на Международната конференция на труда в Женева. Тазгодишната сесия, проведена в хибриден формат, постави акцент върху темите за: безопасност и здраве при работа, чиракуване, социална и солидарна икономика. Според Генералния директор на МОТ Гай Райдър тазгодишната сесия завършва със „забележителна реколта от постижения“. Той определи конференцията като „важна, хармонична и продуктивна“, като подчерта решението за „издигането на безопасна и здравословна работна среда до статута на основен принцип и право на работа“ като „създаване на история“.

Последната пленарна сесия на конференцията прие заключенията на тристранния комитет за определяне на стандарти на МКТ, свързани с разработването на нова Препоръка на МОТ относно качественото чиракуване, която се очаква да предостави насоки за насърчаване на чиракуването и осигуряване на адекватна защита на чираците. Заключенията на Комитета включват определение за чиракуване, регулаторна рамка и въпроси на равенството и многообразието. Втора дискусия за определяне на стандарти ще се проведе по време на  Международната конференция през 2023.

Одобрен бе и доклада на Комитета по прилагане на стандартите (CAS), който е основен надзорен орган на системата за стандарти на МОТ. Комитетът разгледа 22 отделни случая на държави, свързани със спазването на конвенциите на МОТ, и разгледа доклад на Експертния комитет за прилагането на конвенциите и препоръките за осигуряване на достойна работа за медицинските сестри и домашни работници.

Друг комитет разгледа стратегическата цел на заетостта като част от последващите действия по Декларацията на МОТ за социална справедливост за справедлива глобализация. Одобрените заключения и резолюция съдържат насоки за разработване на последователни, всеобхватни и интегрирани политики за заетост и възможности за достойна работа, които подпомагат възстановяването и приобщаваща структурна трансформация. Комитетът насърчи МОТ да играе водеща роля в подкрепата на заетостта, включително чрез Глобалния ускорител на ООН за работни места и социална защита за справедлив преход.

На 10 юни делегатите приеха резолюция за добавяне на безопасна и здравословна работна среда към съществуващите четири основни принципа и права при работа (FPRW). FPRW са част от Декларацията на МОТ за основните принципи и права на работа от 1998 г. и всички държави-членки на МОТ се ангажират да зачитат и насърчават тези принципи и права, независимо дали са ратифицирали съответните конвенции или не. По време на 110-та сесия на МКТ бяха одобрени осем изменения на Конвенцията за морския труд от 2006 г. (MLC, 2006 г.) и беше приет доклада на Комитета за достоен труд и социална и солидарна икономика (SSE).

В рамките на 110-та сесия се проведе и Среща на върха „Светът на труда“, посветена на темата за справяне с множеството глобални кризи, насърчаване на възстановяването и устойчивостта. Срещата на върха имаше за цел да обсъди спешните действия, които могат да бъдат предприети от Международната организация на труда и нейните държави-членки за справяне с трудовите и социалните последици от множеството кризи в света чрез подходи, насочени към човека за мир, устойчивост и приобщаващо развитие, с особен акцент върху най-уязвимите.

По време на конференцията БТПП беше представлявана от Цветан Симеонов, председател на Палатата и заместник-делегат на българските работодатели,  Мирослава Маркова, главен експерт „Международно сътрудничество и международни организации“, и Виктория Славчева, експерт-юрист.