Назад

Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за електронното управление


Предложеният законопроект е свързан с разрешаването на няколко съществени проблема, които са свързани с ефективното, сигурно и лесно предоставяне на електронни административни услуги за гражданите и бизнеса, с дейността при предоставянето на електронни административни услуги, както и с разрешаване на пречки пред осъществяването на комплексно административно обслужване. Чрез предлаганите изменения и допълнения съществено ще се ускори процесът по развитието на електронното управление в Република България с реални ползи за потребителите на услугите, както и за административните органи, които ги предоставят.  

Основните предложения за изменения и допълнения касаят:

1. Повишаване на сигурността на системата за сигурно електронно връчване и предоставяне на възможност за изцяло електронен процес по налагане на административни наказания.

2. Улесняване на заявяването на електронни административни услуги чрез премахване на изискването за квалифициран електронен подпис за физически лица за някои от услугите.

3. Отпадане на нуждата от представяне на удостоверения при заявяване на административни услуги.

4. Отпадане на хартиените документи (вкл. стикери) за доказване на данни за лица или обекти.

5. Въвеждане на задължение за водене на регистри в електронен вид без сериозен негативен ефект върху държавния бюджет.

6. Създаване на допълнителни стимули за използване на административни услуги по електронен път и устойчиво регламентиране на института на посредника при предоставяне на административни услуги.

7. Компенсиране на общините за пропуснатите такси за административни услуги в следствие от въвеждането на комплексно административно обслужване.

8. Създаване на възможност за пълна електронизация на административни процеси чрез включване на допълнителни лица като първични администратори.

Дата на откриване:

10.6.2022 г.

Целева група:

Всички заинтересовани

Сфера на действие:

Държавна администрация

Дата на приключване:

10.7.2022 г.

Добави коментар