Назад

Международната организация на труда иска универсална социална закрила за прекратяване на детския труд


КОВИД-19 и овладяването на настъпилите последици от него върнаха назад постигнатия напредък през годините в борбата с детския труд, констатира Международната организация на труда (МОТ) по повод 12 юни. На тази дата всяка година се отбелязва Световният ден срещу детския труд със серия инициативи, акцентиращи върху проблемите, свързани с трудовата експлоатация на децата. Тази година от МОТ настояват да има „универсална социална закрила за прекратяване на детския труд“.

По данни на организацията около 160 млн. деца по света на възраст между 5 и 17 години работят, 70% от труда им е в селското стопанство, а памукът е една от най-разпространените стоки, произведени с детски и принудителен труд. Според Целите за устойчиво развитие на ООН крайният срок за премахване на детския труд е 2025 г. Чрез темата на Световния ден за 2022 г. от МОТ апелират държавните системи за социална защита да се активизират по начин, който да гарантира елиминирането на детския труд. „Някои ще кажат, че той е неизбежна последица от бедността и че трябва да го приемем. Но това е погрешно. Никога не можем да се примирим с детския труд", отбелязва генералният директор на МОТ Гай Райдър по време на Петата глобална конференция, организирана по темата.

В България детският труд е забранен. Законоустановената минимална възраст за започване на работа е 16 години, докогато е задължителното образование. До навършване на пълнолетие лицата могат да започнат работа само с разрешение от Инспекцията по труда. За деца, ненавършили 16 години, разрешения се издават по изключение, основно за даровити деца – за участие в музикални и театрални състави, циркови трупи и кинопродукции. Наемането на непълнолетни лица без разрешение на Инспекцията по труда се квалифицира като престъпление. При всяка проверка инспекторите по труда задължително проверяват дали има наети лица, ненавършили 18 г., без разрешение. При установени случаи се уведомява прокуратурата.

Процедурата за издаване на разрешение е максимално опростена. Искането за издаването му, ведно с необходимите документи, се подава от работодателя в дирекция „Инспекция по труда“, където е работното място. Създадена е възможност за подаване по електронен път. Документите, които се изискват, трябва да бъдат налични за всяко работно място. Разликата е, че при лица, ненавършили 18 години, се предоставят преди сключване на договор, а за пълнолетни лица се изискват при проверка. Информация за процедурата е публикувана в сайта на ИА ГИТ, в секцията Административно обслужване, рубрика „Процедури“ https://www.gli.government.bg/bg/node/4389.

Непълнолетните работят при облекчени условия на труд. Работното им време е 7 часа дневно при петдневна работна седмица. За тях е забранено полагането на нощен и извънреден труд. За първите пет месеца на 2022 г. са дадени 2060 бр., разрешения за наемане на непълнолетни лица. През периода има съществен брой дадени разрешения за лица, ненавършили 16 г. – 275 бр. (при 20 бр. през 2021 г.), но почти всички са за участие на децата в кинопродукции. Наблюдава се сериозен ръст и на общия брой издадени разрешения спрямо броя им за петте месеца на 2021 г., когато той е бил 858. За цялата 2021 г. Инспекцията по труда е издала 7958 бр. разрешения за работа на непълнолетни лица.

Най-често непълнолетни се наемат за извършване на дейности в хотелиерството, ресторантьорството и търговията през дългата лятна ваканция.