Брой 224 (1982), 21-11-2019
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

Предстоящи изменения в актовете, регламентиращи дейността на Арбитражния съд при БТПП

С решение, взето на заседание на 22 октомври 2019 г.,  Изпълнителният съвет на БТПП прие предложени от  Президиума на АС изменения към вътрешната нормативна уредба на Арбитражния съд при БТПП, в това число изменения в Устава, Правилника за работа на АС и Тарифа за арбитражните такси и разноски по дела, които се разглеждат от АС при БТПП.

Тези изменения ще влязат в сила от 01.12.2019 г., когато актовете ще бъдат достъпни  на сайта на БТПП, секция „Арбитражен съд“.

Сред основните приоритети на БТПП и Арбитражния съд  е развитието на прозрачно, достъпно и недискриминационно производство, чрез предоставяне на хармонизиран  Правилник за  работа и Устав на АС.

Въведените промени имат за цел да улеснят допълнително участниците в арбитражното производство (Правилник чл.11,  ал.4).

Въвеждат се нови инструменти изцяло в полза на търговските дружества, като Правилникът на АС предвижда: „Страна може да избере арбитър от регионалната листа, ако седалището или постоянния й адрес се намира в областта, в която е седалището на съответната регионална палата/камара от единната система на българските търговско – промишлени палати/камари, и в арбитражното споразумение е уговорено мястото на разглеждане на делото да е седалището на съответната регионална палата/камара“ (Правилник чл.14,  ал.3), като предстои изграждането на консолидирана регионална листа на арбитри (Устав чл. 6, ал.4).

За кандидатите важат същите критерии, (Устав чл.6, ал.5), като одобрените арбитри ще се вписват (Устав чл.6, ал.1) и заличават (Устав чл.6, ал.2) в листата с решение на Президиума на АС. Предвиждат се нови изисквания за вписаните арбитри  (Устав чл.7, ал.1 изр.1).

Друга новост в актуализирания Правилник е възможността, наред с използването на двуезичната електронна система на делата, с която Арбитражният съд може да се похвали, и въвеждане на съвременните технологии при разглеждането на случаите,  включващо  възможността за провеждане на открито заседание (Правилник чл.24, ал.5) или разпит на свидетели чрез видеоконферентна връзка (Правилник чл. 30, ал.4).

Съгласно измененията въведени в чл. 24, ал.3  от Правилника  „По съгласие на страните, делото може да бъде разгледано и решено без те да се призовават на заседание, само въз основа на представени от тях писмени доказателства и писмени становища. Делото се разглежда без призоваване на страните, ако ответникът в отговора на исковата молба признава иска. Решаващият орган, обаче, може да призове страните на заседание, ако намери, че делото се нуждае от допълнително изясняване“. Целта на тази промяна е избягване на спекулирането с признанието на иска, което може да е мотивирано от недобросъвестност от страна на ответника по делото.

При приключване на арбитражното производство е предвидена възможността за издаване на втори подписан от решаващия орган екземпляр от  решението при специфични условия (Правилник чл.41, ал.7).

Измененията в тарифата за арбитражните такси и разноски по дела, които се разглеждат от АС при БТПП предвиждат възможност за възстановяване на надвнесен депозит (Тарифа, § 5, ал.3).

БТПП и АС отчитат тези предстоящи промени, като  стъпки в правилната посока за адаптация към нуждите на бизнеса и налагането на арбитражното производство като атрактивен и достъпен метод за разрешаване на споровете между търговците.

За всички предстоящи изменения следете сайта на БТПП и бюлетин „Инфобизнес“.

 

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Писмо на АОБР до министър-председателя Бойко Борисов
Надграждаме икономическите връзки с Индия
С акцент върху силните страни на индийската икономика - ИКТ, автомобилостроене, стартъпи Още
Продължава обсъждането на предложения за заплащането на обезщетенията за временна неработоспособност
БТПП настоява то да бъде ангажимент на НОИ Още
Предстоящи изменения в актовете, регламентиращи дейността на Арбитражния съд при БТПП
В сила от 1 декември 2019 г. Още
НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ
Делегация от град Ухан, Китай посети Бургаската търговско-промишлена палата
НОВА НОРМАТИВНА УРЕДБА
Правителството одобри промени във Валутния закон
Прецизира се разпоредбата, свързана с осъществяването на законосъобразен и ефективен валутен контрол Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Комисията приема становища относно проектите на бюджетни планове за еврозоната
Нито един от проектите не се отклонява особено сериозно от изискванията на Пакта за стабилност и растеж Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ
Оферти за бизнес партньорство
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Търговска мисия с провеждане на двустранни срещи и посещение на международна изложба Cosme Tokyo 2020
18-23 януари 2020 г., гр. Токио, Япония Още