Брой 22 (2277), 02-02-2021
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

БЕЗОПАСНОСТ НА ТРУДА

Важно за ползвателите на съоръжения с повишена опасност


Държавна агенция по метрологичен и технически надзор напомня на ползватели на съоръжения с повишена опасност (СПО) по смисъла на чл. 32 от Закона за техническите изисквания към продуктите (ЗТИП) с технически характеристики и параметри, определени в наредбите по чл. 31 от Закона, че имат задължения, произтичащи от чл. 46, ал. 2, т. 3 от ЗТИП, да не допускат експлоатацията на СПО, които не са регистрирани или не са пуснати в експлоатация от орган за технически надзор или не  им е извършен първоначален и/или периодичен технически преглед по реда на Закона и наредбите по прилагането му.

За техническите прегледи и проверки, извършвани от служители на Главна дирекция „Инспекция за държавен технически надзор“ (ГДИДТН), ползвателите на СПО подават заявление по образец, придружено с документ за платена държавна такса, на основание чл. 43 от ЗТИП. Редът за извършване на техническите прегледи, проверки и изпитвания на всеки вид СПО, чиито технически надзор се осъществява от  ГДИДТН се определя  със съответната наредба по чл. 31 от ЗТИП (Наредба за устройството, безопасната експлоатация и техническия надзор на съоръжения под налягане (НУБЕТНСН); Наредба за устройството и безопасната експлоатация на преносните и разпределителните газопроводи и на съоръженията, инсталациите и уредите за природен газ (НУБЕПРГСИУПГ); Наредба за устройството, безопасната експлоатация и технически надзор на газови съоръжения и инсталации за втечнени въглеводородни газове (НУБЕТНГСИВВГ); Наредба за безопасната експлоатация и технически надзор на повдигателни съоръжения (НБЕТНПС); Наредба за безопасната експлоатация и технически надзор на асансьори (НБЕТНА); Наредба за безопасната експлоатация и техническия надзор на въжени линии (НБЕТНВЛ); Наредба за устройството и безопасната експлоатация на нефтопроводи и нефтопродуктопроводи (НУБЕНПНПП)).

Действащата нормативна уредба, допуска съгласувано с органите за технически надзор сроковете за извършване на техническите прегледи на съоръжения под налягане, газови съоръжения и инсталации за природен газ или втечнени въглеводородни газове, нефтопроводи и нефтопродуктопроводи да бъдат удължени за срок не по-дълъг от 6 месеца, въз основа на мотивирано писмено заявление от ползвателя му, в което той гарантира осигуряването на безопасната експлоатация на съоръжението до предлаганата нова дата за извършване на технически преглед, като към заявлението прилага организационни и технически мероприятия, посредством които ще осигури безопасната работа на съоръжението до новата дата за технически преглед.

Когато съоръжение с повишена опасност се бракува, демонтира или се прекрати експлоацията му, в 10-дневен срок, ползвателят му е длъжен да уведоми писмено за това органа за технически надзор, пред който съоръжението е регистрирано.

 

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Председателят на БТПП участва в среща при българския държавен глава
Българското домакинство на Инициативата „Три морета“ - във фокуса на разговора Още
Нова схема за подпомагане на МСП по интелектуална собственост
Финансова подкрепа при заявяване и възстановяване на търговски марки и промишлен дизайн Още
GS1 в България: онлайн обучения през м. февруари 2021 г.
В рамките на отбелязването на 30 години успешно прилагане у нас на международните стандарти GS1 Още
НОВИНИ ОТ БРАНШОВИ ОРГАНИЗАЦИИ
Церемония за Годишните HR награди на Българска асоциация за управление на хора за 2020 г.
4 февруари 2021 г. от 18.00 часа, пряко излъчване в YouTube Още
БИЗНЕС СРЕДА
Министерството на туризма публикува насоки за кандидатстване по схемата за предоставяне на безвъзмездни финансови средства на туроператори и туристически агенти
За компенсиране на загуби в резултат от COVID-19 - държавна помощ с общ прогнозен бюджет от 51 милиона лева Още
БЕЗОПАСНОСТ НА ТРУДА
Важно за ползвателите на съоръжения с повишена опасност
Информация от Главна дирекция „Инспекция за държавен технически надзор“ Още
ЗАЩИТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА
ВАС потвърди окончателно решение на КЗК, с което са установени нарушения, извършени от дружества от икономическата група ЧЕЗ
ИНФОРМАЦИЯ ОТ СТИВ
Външната търговия на Украйна през 2020 г. и тенденции за 2021 г.
СТИВ - Киев Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ
Международен търг в Египет
За изграждане на хидросъоръжения и система на управление на водно разпределение Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Международният съюз по далекосъобщения организира кръгла маса „Телекомуникационната индустрия в света след COVID-19“