Назад

Финансиране на проекти по Националната програма за заетост на хората с увреждания


Министерството на труда и социалната политика и Агенцията за хората с увреждания информират Българската търговско-промишлена палата и всички останали работодателски организации в България, че с влизане в сила на новия Закон за хората с увреждания и съгласно чл. 44, ал.1, е утвърдена със заповед на министъра Национална програма за заетост на хората с увреждания, която ще бъде приоритет в дейността на Агенцията за хората  с увреждания.

Вэв връзка с горното АХУ е обявила конкурс за финансиране на проекти по Националната програма за заетост на хората с увреждания. Участници в конкурса могат да бъдат всички работодатели, регистрирани по действащото законодателство.

Отпускат се средства по следните 4 компонента:

  1. Изграждане на достъп до работните места на лица с трайни увреждания в трудоспособна възраст – до 10 000 лева;
  2. Приспособяване на съществуващи работни места за лицата с трайни увреждания в трудоспособна възраст – до 10 000 лева;
  3. Оборудване на нови работни места за лица с трайни увреждания в трудоспособна  възраст – до 10 000 лева;
  4. Квалификация и преквалификация, съответно обучение за професионално и служебно развитие за лица с трайни увреждания в трудоспособна възраст – до 1 000 лева на лице с трайно увреждане.

Проектите следва да бъдат изготвени по Методиката, предвидена в чл.44, ал.1 от Закона за хората с увреждания.

Необходимите документи за кандидатстване, както и самата процедура на конкурса могат да се намерят в интернет страницата на Агенцията в рубрика  „Проекти/програми“. Заинтересованите работодатели могат да получат по-детайлна информация на тел: 02/931 80 95.