Назад

Нов закон ще насърчава инвестициите в наука и иновации


Нов закон ще стимулира инвестициите на частния сектор в приложни научни изследвания и иновации. Бъдещият Закон за насърчаване на научните изследвания и на иновациите (ЗННИИ), подготвян от Министерството на иновациите и растежа и Министерството на образованието и науката, ще въведе финансови и други стимули за бизнеса, който подпомага работата на научните организации. Той ще създаде финансови, координационни и институционални инструменти, които ще подкрепят комерсиализацията на резултатите на приложната наука и ще стимулират предприемаческата култура в университетите.

Това е записано в Kонцепцията за закона, която е публикувана за обществено обсъждане на страницата на МОН. ЗННИИ ще замени сега действащия Закон за насърчаване на научните изследвания. Новият нормативен акт за първи път ще регламентира не само връзката между научната общност и бизнеса, но и трансфера на знания и технологии, както и привличането на квалифицирани експерти във висшите училища и научните организации.

Той ще въведе единен модел на интелектуална собственост, възникнала при изпълнението на научни проекти, финансирани с публични средства. Ще се подобрят условията, при които висшите училища създават и управляват търговски дружества.

В контекста на изпълнението на политиката за развитие на иновациите, подготвяният от МИР и МОН нов закон ще надгради съществуващата законодателна рамка с аспекти на публично-правните взаимоотношенията между участниците в научноизследователската и иновационна екосистема в страната, като целта е да се създадат условия за реализация на пълния им потенциал и увеличаване на икономическото и социалното въздействие на инвестициите в научни изследвания и иновации.

Законът ще определи органите и реда за формиране на националната политика за насърчаване на научните изследвания и иновациите, ще регламентира ролята на всяка от институциите, участващи в процеса на създаване, прилагане, мониторинг и оценка на политиката, ще посочи начините за финансиране на политиката.

Становища, коментари и предложения по публикувания проект на Концепцията на закона могат да се подават до 25.08.2022 г. на следните e-mail адреси:

–              За Министерство на иновациите и растежа: a.stefanova@mig.gov.bg

–              За Министерство на образованието и науката: al.dimitrova@mon.bg и v.vrachev@mon.bg

Повече информация: https://www.mon.bg/bg/100164