ДФЗ изготви Ръководство в помощ на бенефициерите по ПМДР 2014 – 2020


Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ - РА) изготви „Ръководство за отчитане на разходи по Програма морско дело и рибарство 2014-2020 (ПМРД 2014-2020). То ще улесни бенефициерите, които изпълняват договори за безвъзмездна финансова помощ по ПМДР 2014-2020.

Ръководството съдържа процедурите, които трябва да бъдат изпълнени от бенефициерите в ИСУН 2020, за да се осигури ефективно отчитане на разходите по договора. В него са включени списъци на изискуемите документи за отчитане на дейностите по проекта, както и необходимата информация за подаване на финансови и технически отчети към исканията за плащане. В Ръководството са публикувани и най-често допусканите грешки от бенефициерите при отчитане на разходите по ПМДР 2014-2020.

 Ръководството е публикувано на официалната страница на Държавен фонд „Земеделие“. То ще бъде изпратено и чрез ИСУН 2020 на всички бенефициери с подписани договори по ПМДР 2014-2020, които все още на са подали искане за плащане.

 Ръководството е част от предприетите мерки за подобряване на дейността на фонда чрез повишаване на публичността и прозрачността в работата на Разплащателната агенция.