НСИ: Промишленото производство се увеличава през юли


По предварителни данни през юли 2021 г. сезонно изгладеният  индекс на промишленото производство се увеличава с 0.3% в сравнение с юни 2021 година. През юли 2021 г. календарно изгладеният индекс  на промишленото производство нараства с 8.3% спрямо съответния месец на 2020 година.

Месечни изменения

През юли 2021 г. повишение спрямо предходния месец е регистрирано в производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 9.5%, а понижение - в добивната промишленост - с 10.2%, и при преработващата промишленост - с 0.4%. По-значителен спад в преработващата промишленост се наблюдава при: производството на основни метали - с 13.2%, производството на автомобили, ремаркета и полуремаркета - с 11.3%, производството на изделия от каучук и пластмаси - с 6.0%, ремонта и инсталирането на машини и оборудване - с 5.8%. Съществено увеличение е регистрирано при: производството, некласифицирано другаде - с 9.5%, производството на метални изделия, без машини и оборудване - с 9.1%, обработката на кожи; производството на обувки и други изделия от обработени кожи без косъм - с 6.4%, производството на напитки - с 5.7%.

Годишни изменения

На годишна база ръст на промишленото производство, изчислен от календарно изгладените данни, е отчетен при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - със 17.1%, в преработващата промишленост - със 7.5%, и в добивната промишленост - с 6.2%. По-значително увеличение в преработващата промишленост спрямо съответния месец на предходната година се наблюдава при: производството на превозни средства, без автомобили - с 62.2%, производството на тютюневи изделия - с 59.1%, производството на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти - с 41.3%, производството, некласифицирано другаде - с 34.6%, производството на метални изделия, без машини и оборудване - с 28.6%. Най-голямо намаление е отчетено при: производството на напитки - с 29.8%, ремонта и инсталирането на машини и оборудване - с 18.4%, производството на основни метали - с 16.4%