Назад

51% от активните български предприятия са с нула наети лица


През 2019 г. активните предприятия[1] в България са 349 663, което е с 0.8% по-малко в сравнение с предходната 2018 година.

Най-голям относителен дял в съвкупността на активните предприятия през целия период (2015 - 2019 г.) имат предприятията с нула наети лица . През 2019 г. този дял е 50.9%, или 178 039 от всички активни предприятия, следва групата „1 - 4 наети“ с 34.5%, или 120 490 предприятия, а най-нисък е делът на предприятията в групата „5 - 9 наети лица“ - 6.9%.

Броят на заетите лица в групата „10 и повече наети лица“ съставлява 69.6% от заетите в периода 2015 - 2019 г., докато делът на предприятията в тази група е едва 7.8% от общия брой активни предприятия, а големият брой активни предприятия в групата с нула наети лица формира 7.0% от общия брой на заетите лица в страната.

Новородени предприятия

От общия брой предприятия в разглежданите сектори на икономиката 11.4% са новородени през 2019 година. За последните пет години средногодишно са се раждали 11.8% от активните през периода предприятия.

Структурата на родените предприятия по икономически сектори остава относително стабилна през периода 2015 - 2019 г., като с най-висок относителен дял са новородените предприятия в сектор G - „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети“ - 41.0%, а с най-нисък - новородените предприятия в сектор B - „Добивна промишленост“ - едва 0.1%. Тази структура се запазва и през 2019 година.

През наблюдавания период най-голям е броят на новородените предприятия, които не са наемали работна ръка. В групата „0 наети“ през 2019 г. попадат 29 877 новородени предприятия, следвани от групата с 1 до 4 наети - 8 677, а в предприятията с 10 и повече наети лица - само 409.

Оцелели предприятия

От всички предприятия, родени през 2018 г., 77.8% оцеляват една година по-късно, като в групата с 10 и повече наети лица този относителен дял е най-висок - 86.4%.

През 2018 г. новородените предприятия са 39 975, като от тях 31 095 са преживели успешно 2019 година. Най-висок е делът на оцелелите предприятия в сектор J - „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“ - 85.0%, а най-нисък - в сектор B - „До­бив­на промишленост“ - 62.5% .

От 2014 г. с отдалечаване от годината на раждане се наблюдава тенденция на намаляване на броя на оцелелите предприятия и за четирите групи според броя на наетите в тях. Делът на предприятията, родени през 2014 г. и все още активни пет години по-късно, е 4.9%, докато делът на родените през 2018 г. и активни през 2019 г. е 8.9% от общия брой на активните предприятия през 2019 година.

Най-жизнеспособни са предприятията от сектор H - „Транспорт, складиране и пощи“, в който делът на оцелелите през петгодишния период е 6.4%. Стойността на този показател е най-ниска за предприятията от сектор D - „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива“ - 2.4% .

Общият брой на заетите лица в родените през 2018 г. и оцелели през 2019 г. предприятия е 73 716 души, като 55.5% от тях са концентрирани в три от разглежданите икономически сектора: G - „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети“ - 30.0%, I - „Хотелиерство и ресторантьорство“ - 13.8%, и C - „Преработваща промишленост“ - 11.6%.

По групи наети лица разпределението на заетостта при родените през 2018 г. и оцелели през 2019 г. предприятия е следното:

  • 0 наети - 33.3%;
  • 1 - 4 наети - 38.7%;
  • 5 - 9 наети - 8.8%;
  • 10 и повече наети - 19.2%.

Умрели предприятия

Данните за умрелите предприятия през 2018 г. са предварителни, което се дължи на специфичнатa[2] методология за определянето им. През 2018 г. са умрели 43 003 предприятия, или 12.2% от активните предприятия през същата година, в резултат на което 2.81% от заетите през годината са загубили работните си места.

През 2018 г. 40.2% от умрелите предприятия са от сектор G - „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети“.

Най-жизнеспособни са предприятията от сектори B - „Добивна промишленост“ и Е - „Дос­та­вя­не на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване“, като при тях ум­ре­лите предприятия са под 0.5%.

__________

[1]Активни предприятия - съвкупност от предприятия, със или без работодател, които през референтния период са извършвали икономическа дейност на територията на страната.

[2]Едно предприятие умира, когато две последователни години е икономически неактивно.