Назад

Наредба за условията и реда за издаване, удължаване и отнемане на удостоверение за високотехнологичен и/или иновативен проект, наречен "Стартъп виза"


Съгласно чл. 24п, ал. 3 от Закона за чужденците в Република България (ЗЧРБ), условията и редът за издаване, удължаване и отнемане на удостоверението за високотехнологичен и/или иновативен проект се определят с наредба на Министерския съвет.

С допълнението на чл. 24п от ЗЧРБ се дава възможност за продължително пребиваване да получат чужденци, които притежават виза по чл. 15, ал. 1 от ЗЧРБ, имат издадено от Министерството на икономиката удостоверение за високотехнологичен и/или иновативен проект, наречен "Стартъп виза", и след издаване на визата за дългосрочно пребиваване са станали съдружници или акционери в българско търговско дружество, и които притежават не по-малко от 50 на сто от капитала на дружеството, чийто предмет на дейност е заявеният при издаване на удостоверението.

Основната цел на Стартъп визата е привличане на граждани на трети страни и инвестиции в регистрирани в България дружества, развиващи продуктите и услугите с висока добавена стойност чрез предоставянето на възможност за получаване на разрешение за продължително пребиваване в България по процедура.

Насърчителната мярка е насочена към стартиращи компании с иновативен продукт и/или услуга.

Проект на Наредба за условията и реда за издаване, удължаване и отнемане на удостоверение за високотехнологичен и/или иновативен проект, наречен "Стартъп виза"

Приложение 1 към чл. 5

На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок за предложения и становища по представения за обсъждане проект на акт, като същите следва да се изпращат на електронен адрес j.enev@mi.government.bg