Брой 188 (193), 28-09-2012
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

БИЗНЕС СРЕДА

Стопанската конюнктура през септември 2012


През септември 2012 г. общият показател на бизнес климата запазва нивото си от предходния месец, като влошаване на стопанската конюнктура се наблюдава единствено в сектора на услугите. Това става ясно от публикуваната днес информация на Националния статистически институт.

Промишленост
Съставният показател „бизнес климат в промишлеността” през септември остава на равнището си от предходния месец. Анкетата регистрира известно подобрение на производствената активност през последните три месеца. Същевременно обаче осигуреността на производството с поръчки намалява, което е съпроводено и с понижени очаквания за дейността на предприятията през следващите три месеца.

Основните фактори, ограничаващи развитието на бизнеса в отрасъла, са несигурната икономическа среда, недостатъчното търсене от страната и от чужбина, посочени съответно от 52.3, 44.2 и 32.6% от промишлените предприятия.

По отношение на продажните цени очакванията са за запазване на тяхното равнище през следващите три месеца.

Строителство
В сравнение с август съставният показател „бизнес климат в строителството” се повишава с 4.1 пункта. Според НСИ този факт се дължи на по-благоприятните оценки на строителните предприемачи за настоящото бизнес състояние на предприятията. По тяхно мнение настоящата строителна активност се подобрява в сравнение с предходния месец, като прогнозите им за следващите три месеца са дейността да се задържи на същото равнище. Последната анкета отчита увеличение в броя на клиентите със закъснения в плащането.

Несигурната икономическа среда и финансовите проблеми остават основните фактори, затрудняващи дейността на предприятията в отрасъла. През септември в сравнение с август се засилва отрицателното влияние на фактора „конкуренция в бранша” (с 6.2 пункта).

Относно продажните цени в бранша преобладаващите очаквания са те да останат без промяна през следващите три месеца.

Търговия на дребно
Съставният показател „бизнес климат в търговията на дребно” се повишава с 3.6 пункта спрямо предходния месец поради подобрените оценки на търговците на дребно за настоящото бизнес състояние на предприятията. Относно продажбите и поръчките към доставчиците през следващите три месеца очакванията им са по-резервирани.

Факторите, затрудняващи в най-голяма степен дейността на предприятията, продължават да бъдат несигурната икономическа среда, недостатъчното търсене и конкуренцията в бранша, макар през последния месец да се забелязва намаление на отрицателното им влияние.

По отношение на продажните цени мениджърите не очакват повишение през следващите три месеца.

Услуги
През септември съставният показател „бизнес климат в сектора на услугите” се понижава със 7.6 пункта в сравнение с август, което се дължи на по-умерените очаквания на мениджърите за бизнес състоянието на предприятията през следващите шест месеца. По отношение на търсенето на услуги настоящата тенденция се оценява като леко намалена, като и в очакванията за следващите три месеца анкетата регистрира известен песимизъм.

Несигурната икономическа среда и конкуренцията в бранша остават основните фактори, затрудняващи развитието на бизнеса в отрасъла, като през последния месец се регистрира засилване на негативното им влияние.

Относно продажните цени в сектора на услугите преобладаващите очаквания са за запазване на тяхното равнище през следващите три месеца.

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Новоназначеният търговски представител в Швейцария посети БТПП
Представена бе дейността на Палатата и предлаганите услуги в подкрепа на бизнеса Още
Има неизползван потенциал в търговията на България с Нова Зеландия
Нова Зеландия може да предложи освен богат опит и експертиза в агробизнеса и висококачествени продукти: месо, кожи, вълна, вино и др. продукти Още
Нови членове на БТПП
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ/КОНКУРСИ
Оферти за бизнес партньорство
БИЗНЕС СРЕДА
Стопанската конюнктура през септември 2012
Общият показател на бизнес климата запазва нивото си от предходния месец Още
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ
Семинар за МСП на тема "Mарка и дизайн на ЕС - практически познания"
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
„Програма в областта на цифровите технологии“: Нова стратегия за оптимизиране на резултатите в частния и публичния сектор в Европа чрез изчислителни облаци
Европейската комисия е заложила мерки, чрез които следва да бъдат осигурени 2,5 млн. нови работни места в ЕС Още
Заетост: Прегледът за тримесечието показва трайни различия на пазара на труда и в социалната област между държавите членки
Общата безработица се увеличава, финансовото положение на домакинствата се влошава… Още