Брой 188 (193), 28-09-2012
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

Заетост: Прегледът за тримесечието показва трайни различия на пазара на труда и в социалната област между държавите членки


Положението в ЕС по отношение на заетостта и социалната област остава изключително тревожно през второто тримесечие на 2012 г. — общата безработица се увеличава, наблюдават се значителни различия между държавите членки, финансовото положение на домакинствата се влошава, а все повече деца живеят в условия на бедност. От края на 2011 г. ЕС е в разгара или на ръба на рецесия, а общото настроение за състоянието на икономиката е достигнало най-ниската си точка за последните три години. При тази конюнктура шансовете да се намери работа остават по-лоши в сравнение с периода преди кризата. През първото тримесечие на 2012 г. заетите на пълно работно време са положили най-много часове труд в Гърция и Австрия, а най-малко часове труд са отчетени във Финландия, Италия и Ирландия. Това сочат някои от основните констатации в последния тримесечен преглед на трудовата заетост и социалното положение.

Особено тревожен е фактът, че безработицата продължава да нараства и е достигнала исторически рекорд — 25,3 милиона души, с 2,6 милиона повече (+11,6 %) в сравнение с март 2011 г. Общата безработица в ЕС е 10,4 %, като процентът ѝ се е увеличил в 17 държави членки. Различията между държавите отново са се задълбочили — ясно се открояват групата на държавите с по-добри показатели, от една страна, и държавите в „периферията“, от друга. Отбелязва се и друг абсолютен рекорд — разликата между най-ниската стойност на безработицата в ЕС (в Австрия, 4,5 %) и най-високата стойност (в Испания, 25,1 %) е достигнала 20,6 процентни пункта. Броят на трайно безработните се е увеличил в 15 държави членки в сравнение с миналата година и е достигнал 10,7 милиона души. В момента трайно безработните представляват 4,5 % от активното население (+0,4 процентни пункта за една година).

Мрачна прогноза за младите хора

Изключително сериозна е безработицата сред младите хора. Въпреки че не се е увеличила през второто тримесечие, през юли за ЕС тя е била 22,5 %. Дванадесет държави членки отчитат младежка безработица над 25 %, а само три остават под 10 %: Австрия, Германия и Нидерландия.

Неблагоприятните перспективи за младите хора вещаят все по-голям риск от трайна безработица и загуба на икономическа активност, както личи от нарастващия брой младежи, които нито работят, нито продължават своето образование и обучение. Комисията предприема енергични мерки за преодоляване на младежката безработица и по-късно тази година ще предложи две инициативи — програма за гаранции за младите хора, чрез която до четири месеца след завършване на училище младежите или да постъпят на работа, или да продължат образованието си, включително чрез участие в обучителни курсове, както и предложение за рамка за качество на стажовете.

Актуалните подробни данни за 2011 г. открояват по-ясно общата картина на пазара на труда. Освен безработните близо 8,6 милиона души, предимно жени, са заети на непълно работно време. Още 10,9 милиона души попадат в сивата зона между икономическата пасивност и безработицата, като например тези, които са се отказали да търсят работа.

Доходите на домакинствата намаляват

За периода 2009 — 2011 г. брутният разполагаем доход на домакинствата е намалял в две трети от държавите в ЕС, като най-голям спад отчитат Гърция (15,7 %), Ирландия (9 %) и Литва, Испания, Кипър и Унгария (над 4 % във всяка от четирите държави). Тази тенденция рязко се различава от положението в скандинавските държави, Германия, Белгия, Словения и Франция, където благодарение на системите за социална закрила и по-стабилния пазар на труда доходите са продължили да се увеличават дори по време на кризата. Въпреки това кризата е засегнала значителен дял от населението и е станала причина за увеличаване на бедността и в тези страни. Едва ли е изненадващо, че делът на населението в ЕС, засегнато от финансовите сътресения, остава безпрецедентно голям. Гражданите на страните, където намалението на доходите е най-чувствително, са и по-склонни да възприемат по-критично социалното си положение, сочи проучване на Евробарометър от 2012 г. относно социалния климат.

Бедност сред децата

Бедността сред децата се превръща в проблем за все повече домакинства, тъй като трудовите доходи на родителите не са достатъчни, а домакинствата с деца не получават достатъчна подкрепа. Процентът на децата, застрашени от бедност (след получаване на социални плащания), нараства от около 10 % в Дания и Финландия до над 20 % в Испания, Гърция, България, Португалия, Италия, Румъния, Латвия, Полша, Литва и Люксембург. Размерът на детските надбавки, както и ефектът от тях се различават значително на територията на ЕС. Възможността да се осигурят грижи за децата на достъпни цени е изключително важен фактор, за да могат родителите и най-вече майките да ходят на работа.

Задълбочаващи се различия

В групата на най-големите държави членки икономически растеж продължават да отбелязват Германия, Франция и Полша, докато в Италия и в Обединеното кралство икономиката продължава да се свива. През второто тримесечие на 2012 г. Испания и Португалия отчитат значителни загуби по отношение на икономическата дейност и заетостта.

Допълнителна информация:
MEMO/12/720

Тримесечен преглед на трудовата заетост и социалното положение
http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=8885&langId=en

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Новоназначеният търговски представител в Швейцария посети БТПП
Представена бе дейността на Палатата и предлаганите услуги в подкрепа на бизнеса Още
Има неизползван потенциал в търговията на България с Нова Зеландия
Нова Зеландия може да предложи освен богат опит и експертиза в агробизнеса и висококачествени продукти: месо, кожи, вълна, вино и др. продукти Още
Нови членове на БТПП
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ/КОНКУРСИ
Оферти за бизнес партньорство
БИЗНЕС СРЕДА
Стопанската конюнктура през септември 2012
Общият показател на бизнес климата запазва нивото си от предходния месец Още
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ
Семинар за МСП на тема "Mарка и дизайн на ЕС - практически познания"
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
„Програма в областта на цифровите технологии“: Нова стратегия за оптимизиране на резултатите в частния и публичния сектор в Европа чрез изчислителни облаци
Европейската комисия е заложила мерки, чрез които следва да бъдат осигурени 2,5 млн. нови работни места в ЕС Още
Заетост: Прегледът за тримесечието показва трайни различия на пазара на труда и в социалната област между държавите членки
Общата безработица се увеличава, финансовото положение на домакинствата се влошава… Още