Брой 188 (193), 28-09-2012
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

„Програма в областта на цифровите технологии“: Нова стратегия за оптимизиране на резултатите в частния и публичния сектор в Европа чрез изчислителни облаци


В новата стратегия на Европейската комисията за „разгръщане на потенциала на изчислителните облаци в Европа“ са описани мерките, чрез които следва да бъдат осигурени 2,5 милиона нови работни места в ЕС и да бъде увеличен БВП на Съюза със 160 милиарда евро (около 1 %) до 2020 г.

Стратегията има за цел да ускори и да засили използването на изчислителни облаци във всички сектори на икономиката.

Терминът „изчислителни облаци“ се използва за съхраняването на данни (като например текстови файлове, снимки и видеоклипове) и софтуер на намиращи се на разстояние компютри, до които ползвателите имат достъп в интернет чрез избрано от тях устройство. Това е по-бърз, по-евтин, по-гъвкав и потенциално по-сигурен метод от използването на ИТ решения на място. Много популярни услуги като Facebook, Spotify и уеб базираната поща използват технологии, свързани с изчислителните облаци, но реалните икономически ползи произтичат от широката употреба на решения, базирани на изчислителни облаци, от предприятията и публичния сектор. 

Някои от основните мерки, предвидени в стратегията:

  • Преодоляване на пораждащото неяснота разнообразие от технически стандарти, така че на ползвателите на изчислителни облаци да се осигури оперативна съвместимост, преносимост на данните и обратимост; необходимите стандарти следва да бъдат определени до 2013 г.;
  • Подкрепа за програми в целия ЕС за сертифициране на надеждни доставчици на изчислителни облаци;
  • Разработване на образци за „безопасни и справедливи“ условия на договорите за използване на изчислителни облаци, включително споразумения за нивото на обслужване;
  • Европейско партньорство в областта на изчислителните облаци с държавите членки и с този сектор на икономиката за използване на покупателната способност на публичния сектор (20 % от всички разходи за ИТ) при формирането на европейски пазар за изчислителни облаци, увеличаване на възможностите за растеж на европейските доставчици с цел те да станат конкурентоспособни и осигуряване на по-евтино и по-качествено електронно управление.

История на досието

Представената стратегия бе предшествана от предложението на Комисията за актуализиране на правилата за защита на личните данни от 2012 г. и предхожда европейска стратегия за киберсигурност, която ще бъде предложена през следващите месеци. Разработването на такива европейски правила за изчислителните облаци е предпоставка за създаването на добре функциониращото цифрово пространство, което ще ни осигури истински цифров единен пазар. Взети заедно, тези действия формират една цялостна концепция за осигуряване на динамична и ползваща се с доверие интернет среда в Европа.

Ползите от изчислителните облаци са резултат от икономиите от мащаба, които те предлагат. Осемдесет процента от организациите, които използват изчислителни облаци, постигат икономии при разходите от порядъка на поне 10 — 20 %. Освен това следва да се очаква и значително нарастване на производителността, ако се постигне широко използване на тези технологии във всички сектори на икономиката.

При липсата на общи стандарти и договори с ясно съдържание към момента много потенциални ползватели се въздържат от използването на решения, базирани на изчислителни облаци. Те не разполагат със сигурност по отношение на стандартите и сертификатите, които са им необходими, за изпълнят изискванията и правните си задължения, например за да гарантират безопасността на своите собствени данни или на данните на своите ползватели, както и оперативната съвместимост на приложенията. Доставчиците и ползвателите на изчислителни облаци също така се нуждаят от по-ясни правила при предоставянето на услуги, базирани на тези технологии, например по въпроса къде ще бъдат решавани правните спорове или как да се гарантира лесен пренос на данни и софтуер между различните доставчици на изчислителни облаци.

Полезни връзки

Разгръщане на потенциала на изчислителните облаци в Европа ― какво означава това за мен? (MEMO/12/713)

Съобщение на Европейската комисия относно разгръщане на потенциала на изчислителните облаци в Европа

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Новоназначеният търговски представител в Швейцария посети БТПП
Представена бе дейността на Палатата и предлаганите услуги в подкрепа на бизнеса Още
Има неизползван потенциал в търговията на България с Нова Зеландия
Нова Зеландия може да предложи освен богат опит и експертиза в агробизнеса и висококачествени продукти: месо, кожи, вълна, вино и др. продукти Още
Нови членове на БТПП
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ/КОНКУРСИ
Оферти за бизнес партньорство
БИЗНЕС СРЕДА
Стопанската конюнктура през септември 2012
Общият показател на бизнес климата запазва нивото си от предходния месец Още
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ
Семинар за МСП на тема "Mарка и дизайн на ЕС - практически познания"
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
„Програма в областта на цифровите технологии“: Нова стратегия за оптимизиране на резултатите в частния и публичния сектор в Европа чрез изчислителни облаци
Европейската комисия е заложила мерки, чрез които следва да бъдат осигурени 2,5 млн. нови работни места в ЕС Още
Заетост: Прегледът за тримесечието показва трайни различия на пазара на труда и в социалната област между държавите членки
Общата безработица се увеличава, финансовото положение на домакинствата се влошава… Още