Брой 64 (2070), 01-04-2020
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ЗАЩИТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА

Информация във връзка със сроковете по производства по ЗОП и ЗЗК пред КЗК в условията на извънредно положение


Информация във връзка със сроковете при производствата по обжалване по глава двадесет и седма от Закона за обществените поръчки и глава шеста от Закона за концесиите, пред Комисия за защита на конкуренцията (КЗК/Комисията), в условията на извънредно положение  

Съгласно чл.3, т. 2 и т. 3 от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., за срока от 13 март 2020 г. до отмяната на извънредното положение спират да текат:

2. давностните и други срокове, предвидени в нормативни актове, с изтичането на които се погасяват или прекратяват права или се пораждат задължения за частноправните субекти, с изключение на сроковете по Наказателния кодекс и Закона за административните нарушения и наказания;

3. сроковете за изпълнение на указания, дадени от административен орган на страни или участници в производства, с изключение на производствата по Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове“.

Съгласно чл. 4,т. 1 от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., се удължават с един месец от отмяната на извънредното положение: „1. сроковете, определени в закон, извън тези по чл. 3, които изтичат по време на извънредното положение и са свързани с упражняване на права или изпълнение на задължения на частноправни субекти“.

Предвид горните нормативни разпоредби, спират да текат:

  • сроковете за обжалване на решенията на възложителите по процедури за възлагане на обществени поръчки, както и на действията и бездействията на възложители, с които се препятства достъпът или участието на лица в процедурите по Закона за обществените поръчки;
  • сроковете за обжалване на решенията на концедента по процедурата за определяне на концесионер, на решенията на комисията за отстраняване на кандидати от участие в състезателна процедура с договаряне и в състезателен диалог, както и на  действията или бездействия на концедента, с които се възпрепятства достъпът или участието на лица в процедурата за определяне на концесионер по Закона за концесиите;
  • сроковете за изпълнение на дадени от Комисия за защита на конкуренцията указания на жалбоподателя или на другите страни или участници в производствата по Закона за обществените поръчки и Закона за концесиите, в т.ч срокове за отстраняване на нередовност по подадените жалби, срок за представяне на доказателства и др.;
  • срокове за обжалване на постановени от председателя на Комисия за защита на конкуренцията разпореждания за отказ от образуване на производство, както и на постановени от Комисията определения и решения в производствата по Закона за обществените поръчки и по Закона за концесиите, пред Върховен административен съд.

 

Информация във връзка със сроковете по производства по Закона за защита на конкуренцията (ЗЗК) пред Комисия за защита на конкуренцията (КЗК/Комисията) в условията на извънредно положение.

Съгласно чл. 3, т. 2 и т. 3 от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., за срока от 13 март 2020 г. до отмяната на извънредното положение спират да текат:

2. давностните и други срокове, предвидени в нормативни актове, с изтичането на които се погасяват или прекратяват права или се пораждат задължения за частноправните субекти, с изключение на сроковете по Наказателния кодекс и Закона за административните нарушения и наказания;

3. сроковете за изпълнение на указания, дадени от административен орган на страни или участници в производства, с изключение на производствата по Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове“.
 

Предвид горните нормативни разпоредби, спират да текат:

  • срокът за отстраняване на допуснати нередовности по чл. 38, ал. 2 от ЗЗК;
  • сроковете за изпълнение на указанията по чл. 47 от ЗЗК, дадени от КЗК на страните и участници в производства, образувани по ЗЗК;
  • сроковете за представяне на писмени възражения и/или становища по чл. 74, ал. 2 от ЗЗК;
  • сроковете за представяне на информация или становище относно ефекта от концентрацията по чл. 80, ал. 2 от ЗЗК и по чл. 83, ал. 2 от ЗЗК;
  • срокът за представяне на становище по предварителните заключения на Комисията по чл. 85, ал. 3 от ЗЗК.
  • сроковете за обжалване на постановените решения и определения на КЗК;

Сроковете спират, считано от 13.03.2020 г. до отмяната на въведеното извънредно положение. С отмяна на въведеното извънредно положение, срокът се възобновява и започва да тече занапред в останалата неизтекла към момента на спирането част.

Със Заповед № ЗПО-31/16.03.2020 г. изм. със Заповед № ЗПО-32/20.03.2020 г. на председателя на Комисия за защита на конкуренцията са обявени въведените в КЗК мерки с цел спазване на задълженията за социална дистанция. В тези заповеди е уредена организацията на работа на институцията в условията на извънредно положение, вкл. достъпът, извършването на справки, подаването на документи и преустановяване провеждането на заседания. Заповедите са достъпни и публикувани на Интернет-сайта на КЗК.

 

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Иновативна платформа за обмен на товари ще предостави нови услуги за бизнеса
Обменът на данни и информация ще подпомага транспортните и логистични фирми от Балканите Още
GS1 България: Нови европейски изисквания към производителите на медицински изделия
Стъпки, които трябва да предприемат производителите на медицински изделия Още
НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ
Среща във Враца по проект “Опазване и насърчаване на културното и природно наследство чрез зелени пътища”
БИЗНЕС И КОРОНАВИРУС
ИА „Главна инспекция по труда“ – отговори на често задавани въпроси във връзка с обявеното извънредно положение
Европейската платформа за сътрудничество на клъстери подкрепя бизнеса с платформа, посветена на темата COVID-19
Европейска комисия: Ръководство за производство на маски и други лични предпазни средства (ЛПС), почистващи препарати за ръце, дезинфектанти за ръце и 3D печат
ДАНЪЦИ, ТАКСИ, ФИНАНСИ
Становище на НАП по прилагане на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, във връзка със срокове по ДОПК и материалните данъчни закони
ТРАНСПОРТ И ЛОГИСТИКА
Определени са граничните пунктове, през които ще преминават „зелените коридори“ за доставка на стоки
Преминаването през тези коридори не бива да надвишава 15 минути по вътрешните сухопътни граници Още
ЗАЩИТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА
Информация във връзка със сроковете по производства по ЗОП и ЗЗК пред КЗК в условията на извънредно положение
ЕНЕРГЕТИКА И ЕНЕРГИЙНА ПОЛИТИКА
Удължава се срокът за подаване на заявления по Наредбата за намаляване на тежестта, свързана с разходите за енергия от ВЕИ
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕС–Виетнам: Европейският съвет окончателно дава зелена светлина на споразумението за свободна търговия