Брой 77 (1089), 20-04-2016
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ЗАЩИТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА

КЗК предлага въвеждането на съвместно регулиране на дейностите по обучение на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на МПС


С Решение № 235 от 13.04.2016 г. Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) прие становище относно съответствието с правилата на конкуренцията на нормативната уредба, регламентираща дейностите по обучение на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на моторни превозни средства. Производството е образувано през 2015 г. по инициатива на КЗК.  Предмет на проучването са Законът за движение по пътищата и Наредба № 37 от 2 август 2002 г. за условията и реда за обучение на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство и условията и реда за издаване на разрешение за тяхното обучение.

В своя анализ КЗК отчита специфичните цели на нормативната уредба, а именно – да се опазват животът и здравето на участниците в движението по пътищата и да се улеснява тяхното придвижване. Автомобилният транспорт е с висока степен на обществена опасност. Поради това КЗК е на мнение, че с цел предотвратяване на предпоставките за допускане на произшествия на пътя е допустимо въвеждането на разрешителен режим като предпоставка за извършването на обучение на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на МПС.

Същевременно, КЗК изследва условията за ефективна конкуренция на пазара и наличието на възможности за предприятията да се конкурират. Според КЗК, за да бъдат стимулирани кандидатите за придобиване на правоспособност да търсят качествени обучителни услуги, е необходимо органите, отговорни за провеждане на изпитите, да прилагат еднакви, прозрачни и недискриминационни критерии по отношение на всички изпитвани. По този начин наложените в изпитите за правоспособност стандарти ще бъдат възприети от автошколите, тъй като кандидатите ще се насочат към тези доставчици на обучителни услуги, които в най-голяма степен могат да доставят обучителни услуги в съответствие с изпитните критерии. Стриктното и недискриминационно провеждане на изпитите за придобиване на правоспособност за управление на МПС е от естество да стимулира доставчиците на обучителни услуги да се конкурират за привличането на повече клиенти, като подобряват качеството на своите услуги.

Наред с това, държавните органи със законодателна инициатива биха могли да преразгледат действащата нормативна уредба, като се обмисли евентуалното въвеждане на режим на съвместно регулиране, при който основната част от регулирането на дейностите по обучение би могла да се извършва от организация, обединяваща автошколите. По този начин би могло да се постигне по-голяма ангажираност от страна на автошколите-членове на организацията, както и по-своевременен и адекватен контрол върху осъществяваната от тях стопанска дейност. КЗК допълва, че би могло също така да се разгледа възможността, при която т.нар. „вътрешни изпити“ по смисъла на ЗДвП да бъдат организирани и провеждани от самата организация. По този начин резултатите от вътрешните изпити на кандидатите биха могли да бъдат съпоставени и съответно да се направят изводи относно качеството на обучението на различните автошколи.

Решението е публикувано в електронния регистър на КЗК на интернет адрес: http://reg.cpc.bg/Decision.aspx?DecID=300045369

НОВИНИ ОТ БТПП
БТПП и Иранската палата ще отговорят на засиления интерес на деловите среди от двете страни към партньорство
Иранският бизнес проявява интерес към сътрудничество в транспорта, енергетиката, съвместното производство Още
БТПП участва в международна конференция „МСП и зелената икономика” в Украйна
За включване на малките и средни предприятия в процеса на еко-иновациите Още
НОВИНИ ОТ ПАРТНЬОРИ НА ПАЛАТАТА
Международен форум „Силата на жените-предприемачи“ се проведе в Одрин
Делегация на Българската асоциация на жените-предприемачи и на жени-предприемачи от Ямбол, Хасково и Бургас участва във форума Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Публична дискусия: Динамика на бедността - анализ на социално-икономическата мобилност и трайната бедност в България
25 април 2016 г., х-л Радисън, 10:00 – 12:00 ч. Още
БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
Правителството одобри средносрочната бюджетна прогноза за 2017-2019 г.
Фискалната политика за периода е дефинирана като стриктна и съобразена с реалностите на националната икономика Още
ЗАЩИТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА
КЗК предлага въвеждането на съвместно регулиране на дейностите по обучение на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на МПС
КЗК счита, че е допустимо въвеждането на разрешителен режим за работа на автошколите Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕК уведоми Google, че дружеството е в нарушение на антитръстовите правила на ЕС
Комисията: Google е приложил стратегия за мобилните устройства с цел да запази и укрепи господстващото си положение в сферата на общото търсене в интернет Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ
Оферти за бизнес партньорство от Еnterprise Europe Network