Брой 39 (1551), 23-02-2018
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ЗАЩИТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА

КЗК предлага изменение на Закона за енергетиката с цел засилено сътрудничество на Комисията със секторния регулатор КЕВР


С Решение № 221/22.02.2018 г. Комисията за защита на конкуренцията прие становище по чл. 28 от Закона за защита на конкуренцията (ЗЗК) за оценка на съответствието с правилата на конкуренцията на проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за енергетиката (ЗИДЗЕ), изготвен от Министерство на енергетиката. Основната цел на анализа на КЗК е да се прецени доколко предлаганите изменения са в съответствие с определената в Регламент (ЕО) №1/2003 на Съвета от 16 декември 2002 г. и със Закона за защита на конкуренцията компетентност на КЗК да осъществява контрол върху поведението на участниците на енергийните пазари и да санкционира нарушаването на разпоредбите за защита на конкуренцията.

С проекта на ЗИДЗЕ се разширяват правомощията на КЕВР по наблюдение, установяване и санкциониране на случаи на пазарни манипулации по смисъла на Регламент (ЕС)№ 1227/2011 под формата на търгуване с вътрешна информация във връзка с енергиен продукт на едро и манипулирането на пазара или опитите за манипулиране на пазара по отношение на пазарите за търговия на едро с енергия.

В извършения анализ КЗК установи, че в определени случаи едно и също поведение на предприятие/предприятия би могло да попада както в обхвата на Регламент №1227/2011, съответно в правомощията на секторния регулатор КЕВР, така и в обхвата на чл. 101 и чл. 102 от ДФЕС и чл. 15 и чл. 21 от КЗК, съответно в правомощията на КЗК, друг национален орган по конкуренцията на страна членка на ЕС или на Европейската комисия, съобразно разпоредбите на Регламент №1/2003. От своя страна европейското секторно законодателство в областта на енергетиката (например, Третият либерализационен пакет и Регламент №1227/2011) изискват комплексен подход при противодействието на практики от страна на предприятия, които противоречат както на секторното законодателство, така и на правилата на конкуренцията. Именно поради тази причина в горепосочените актове на ЕС са включени разпоредби за координация и обмен на информация между секторните регулатори и органите по конкуренцията на национално ниво.

В същото време КЗК е на мнение, че разпоредбите на Закона за енергетиката, регламентиращи взаимодействието между КЗК и КЕВР, по-конкретно на общата разпоредба на чл. 21, ал. 6 от ЗЕ, не осигуряват необходимата правнообвързваща сила за необходимостта от обмен на информация между КЕВР и КЗК, която би създала възможност за ефективно приложение на разпоредбите на чл. 101 и чл. 102 от ДФЕС и на чл. 15 и чл. 21 от ЗЗК от Комисията за защита на конкуренцията.

 

Ето защо Комисията за защита на конкуренцията предлага чл. 21 от Закона за енергетиката да бъде изменен и допълнен така, че да гарантира, че при осъществяване на дейността си КЕВР взаимодейства и си сътрудничи с Комисията за защита на конкуренцията, включително чрез предоставянето на информация с оглед образуване на производство по реда на Закона за защита на конкуренцията. КЕВР следва да информира КЗК за всички случаи на инициирани от секторния регулатор производства за нарушение по Регламент (ЕС) № 1227/2011, като предостави информация за основанията за образуване на съответното производство. Комисията е на мнение, че взаимодействието и сътрудничеството между Комисията за енергийно и водно регулиране и Комисията за защита на конкуренцията следва се осъществява въз основа на правила, приети с решения на двете комисии по реда на Раздел III на АПК.

            В становището си КЗК посочва, че измененията и допълненията на чл. 21 от ЗЕ, както и приемането на горепосочените правила, ще позволи сътрудничеството и взаимодействието между секторния и националния орган по конкуренцията, включително обменът на информация, да се осъществява ефективно, като се гарантира спазване на специалните изисквания на секторното законодателство в областта на енергетиката и разпоредбите за защита на конкуренцията особено по отношение на поверителността, надеждността и защитата на обменяната информация, както и с оглед осъществяването на правото на защита на засегнатите лица.

Цялото решение на Комисията е достъпно в публичния електронен регистър на КЗК на адрес http://reg.cpc.bg/Decision.aspx?DecID=300051268

 

 

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Писмо на АОБР до министър-председателя относно промените в Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност
Председателят на БТПП връчи наградата на "Алкомет" АД за ИТ проект в сферата на промишлеността за 2017 година
10 проекта бяха отличени в конкурса "ИТ проект на годината" 2017 Още
БТПП участва в среща-дискусия относно бъдещето ЕВРОПАЛАТИ
Изграждането на „Европа на конкурентоспособността“ – във фокуса на дебата Още
БТПП активизира контактите си с партньорски организации от Армения
Договорено е България да бъде домакин на Българо-арменски бизнес форум Още
Работна среща по проект е-MEDIATION
Разработването на сигурно ИТ решение за е-медиация в контекста на международни спорове – сред темите на дискусията Още
ПАЗАР НА ТРУДА
3750 работодатели вече посочиха потребностите си от кадри
В проучването на Агенцията по заетостта Още
ИКОНОМИКА - АНАЛИЗИ, ПРОГНОЗИ
Индекси на оборота в услугите през четвъртото тримесечие на 2017 година
ЗАЩИТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА
КЗК предлага изменение на Закона за енергетиката с цел засилено сътрудничество на Комисията със секторния регулатор КЕВР
НОВА НОРМАТИВНА УРЕДБА
Новости в обнародваната промяна в Наредба № 3 за прилагане на схемите за директни плащания