Брой 67 (1079), 06-04-2016
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ЗАЩИТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА

КЗК: Регулацията на доплащането на лекарства от пациентите ограничава конкуренцията


С Решение № 209/30.03.2016 г. Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) извърши оценка за съответствие с правилата на конкуренцията на Наредбата за условията, правилата и реда за регулиране и регистриране на цените на лекарствените продукти. КЗК препоръча разпоредбата на чл. 5, ал. 5 от Наредбата да бъде отменена, тъй като ограничава конкуренцията в няколко аспекта.

Разглежданата норма от Наредбата ограничава ценовата конкуренция, като създава ненужен аспект на регулирането на цените на лекарствените продукти в допълнение на вече предприетите мерки, имащи за цел да ограничат публичните средства, които НЗОК заплаща за лекарствени продукти и, от друга страна, да предпазят потребителите от заплащане на необосновано високи цени за лекарства.

Освен това, разпоредбата ограничава възможността на някои участници на пазара да предлагат лекарствените си продукти, което би могло да доведе до оттегляне на лекарствени продукти не само от реимбурсния, но така също и от пазара на свободна продажба. По този начин чл. 5, ал. 5 ограничава конкуренцията и като ограничава способността на потребителите да решават от кого да купуват. Според КЗК  лекарят  съвместно с пациента трябва да разполага с максимално възможния избор от лекарствени продукти, а не този избор да бъде ограничаван или предопределян от държавната регулация на цените на лекарствените продукти.

КЗК счита, че конкуренцията би била ограничена и от постоянната правна несигурност, която би създала разпоредбата на чл. 5, ал. 5 от Наредбата относно това, дали даден лекарствен продукт отговаря на изискванията за продажба на лекарства, частично заплащани от НЗОК.

В резултат на своята оценка КЗК установява, че регулаторната цел на чл. 5, ал. 5 от Наредбата е да се предотврати доплащане от пациентите на лекарствени продукти на по-висока стойност при наличие на такива с по-ниска стойност. Но едновременно с това КЗК достига до извода, че е налице риск да се постигне точно обратният на търсения социален ефект, тъй като пациентите, които желаят да продължат да използват лекарствен продукт, който не отговаря на изискванията на чл. 5, ал. 5, ще трябва да заплащат пълната му стойност, вместо част от нея да се поеме от НЗОК. Според КЗК, специфичната цел на разпоредбата на чл. 5, ал. 5 от Наредбата би могла да бъде постигната чрез мерки, които да осигурят възможност пациентът, съвместно с лекаря си, да прецени какво доплащане може да си позволи за необходимия му лекарствен продукт, като се предвиди и механизъм за спазването на тези мерки.

Пълният текст на решението може да прочетете на http://reg.cpc.bg/Decision.aspx?DecID=300045314.

НОВИНИ ОТ БТПП
БТПП е партньор на Националната кампания „Великден за всеки“
Семинар по безопасни и здравословни условия на труд
Дискутираха се теми, свързани с политиката за осигуряване на безопасност на труда... Още
Предстоят важни събития по линия на сътрудничеството ни с Япония
Целта е да бъдат насърчени преките контакти между българските и японските делови среди Още
Покана за участие в церемония по награждаване на победителите в третия конкурс за най-успешна иновативна фирма и най-добър иновативен проект
Организатори на конкурса са Съветът по иновации и развитие на технологиите и БАН Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ
Оферти за бизнес партньорство от EEN
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
Проект на Правилник на Фонд „Научни изследвания“
Целта е да се преодолеят проблемите от предходните години и Фондът да работи като съвременен Европейски научен фонд Още
ЗАЩИТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА
КЗК: Регулацията на доплащането на лекарства от пациентите ограничава конкуренцията
Да отпадне разпоредбата, с която пациентите ще доплащат максимум 60% над цената на най-евтиното лекарство Още
ЕКОЛОГИЯ, СО2
Приета е нова Hаредба за определяне на реда и размера за заплащане на продуктова такса
Чрез промяната ще се съкратят административните процедури Още
Министърът на околната среда и водите ще утвърждава списъците с материали и компоненти на електрическото и електронното оборудване, съдържащи опасни вещества