Назад

Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за чужденците в Република България


Проектът на Закон за изменение и допълнение на Закона за чужденците в Република България цели изменение и допълнение на Закона за чужденците в Република България (ЗЧРБ), с което да бъде подобрена процедурата по взаимодействие на компетентните държавни структури, ангажирани в процеса на издаване на:

- Разрешение за продължително пребиваване и работа тип „Единно разрешение за пребиваване и работа“ (чл. 24и от ЗЧРБ);

- Разрешение за продължително пребиваване и работа тип „Синя карта на ЕС“ (чл. 33к от ЗЧРБ) ;

- Разрешение за лице, преместено при вътрешнокорпоративен трансфер с право на продължително пребиваване (чл. 33п от ЗЧРБ);

- Разрешение за продължително пребиваване с цел заетост като сезонен работник (чл. 24к от ЗЧРБ).

С промените на Закона за чужденците в Република България (ЗЧРБ), обн. ДВ, бр. 21 от 2021 г. се създаде процедура за кандидатстване за разрешения за пребиваване и работа на чужденци на територията на Република България, при която работодателите или чужденците, в зависимост от основанието на което кандидатстват, подават заявление единствено в дирекция „Миграция“ или отдел/сектори/групи „Миграция“ към ОДМВР за издаване на разрешение за продължително пребиваване и работа тип „Единно разрешение за пребиваване и работа“, „Синя карта на ЕС“, както и за лица, преместени при вътрешно корпоративен трансфер или за целите на сезонната заетост. По този начин отпадна необходимостта работодателите да подават документи в Агенцията по заетостта към Министерството на труда и социалната политика за получаване на разрешение за работа, след което да кандидатстват за пребиваване пред службите за административен контрол на чужденците.

Със законопроекта се оптимизира взаимодействието между Агенцията по заетостта от една страна и компетентните структури на МВР, ангажирани в процеса по издаване на горепосочените разрешения за пребиваване и работа. Намалява се и срокът, в който Държавна агенция „Национална сигурност“ изпраща писмено становище по чл. 41, ал. 1, т. 2 от Закона за Държавна агенция „Национална сигурност“ в дирекция „Миграция“, когато заявлението е подадено от работодател за чужденец, намиращ се извън територията на Република България. Съгласно действащото законодателство съществува възможност след съгласуването на виза „D“ чужденецът да влезе в страната още на следващия ден и да представи допълнително необходимите документи (виза и медицинска застраховка), като за дирекция „Миграция“ възниква задължение в 3-дневен срок да се произнесе по преписката, което би било проблем ако ДАНС не е изпратила становището си, тъй като срокът за произнасянето на агенцията е 10-дневен.

С проекта се предлага редакция на т. 6 в чл. 24, ал. 1 от ЗЧРБ, с която се въвеждат нови условия за разрешаване на пребиваване на това основание, свързани с представяне на документи относно годишен оборот най-малко на 500 000 лв. или тяхната равностойност в чуждестранна валута за период от 2 години преди регистрацията на търговското представителство на чуждестранното търговско дружество в Република България. Предвижда се също и разрешение за пребиваване на това основание да могат да получат до двама представители. Това е обусловено от събраните до момента данни, съгласно които може да се изведе, че създадената възможност за влизане и пребиваване в страната на основание „търговски представител“, създава реални възможности за привидно легална миграция, която не постига целените икономически ефекти, а напротив създава възможност за влизане на територията на страната на лица с рисков профил.

 

Дата на откриване:

25.5.2022 г.

Целева група:

Всички заинтересовани

Сфера на действие:

Правосъдие и вътрешни работи

Дата на приключване:

24.6.2022 г.

Добави коментар