Брой 50 (2056), 12-03-2020
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

Проект на Закон за индустриалните паркове


Със законопроекта са определени четири конкретни цели:
1. С приемането на Закона за индустриалните паркове се цели да се реализира конкретна политика, която отговаря на последните тенденции на развитие на индустрията – да се създаде нормативна база, която да осигури изграждането на индустриални паркове, отговарящи на очакванията на бизнеса за създаването на благоприятна и конкурентна среда за инвестиране в България. При наличието на индустриални паркове, които да осигуряват устройствени, технически и организационни условия за създаване на нови предприятия на първо място ще се оптимизира изграждането на инфраструктура за задоволяване потребностите на едно предприятие чрез окрупняването й за нуждите на няколко, дори десетки предприятия. На второ място, но не и по значение, бизнесът ще бъде освободен от нетипични дейности, свързани с изграждането и поддържането на инфраструктура, както и с извършването на обществено-обслужващи и други специални дейности, което ще даде възможност за съсредоточаване на целия капацитет в основната производствена дейност. Изграждането и модернизирането на техническата инфраструктура в индустриалните зони ще допринесе както за привличане на инвеститори, така и до възможности да се предлагат атрактивни и променящи се, съобразно инвеститорските потребности, условия за тяхното задържане и експанзия В тази връзка като първа цел на законопроекта е посочено създаването на условия за стимулиране на инвеститорите да извършват производствена дейност в индустриални паркове.
 
2. Освобождаването на производствената дейност от нетипични дейности ще освободи ресурс, който може да бъде използван за развитие на иновации. Конкуренцията между отделните индустриални паркове ще допринесе за създаването на по-добри условия на труд, което е условие за подобряване на ефективността на предприятията, развиващи дейност на територията на тези паркове. Тенденциите сочат, че на пазара на индустриални и логистични паркове ще се търсят локации, които разполагат с добре развита инфраструктура, високотехнологични информационни технологии, включващи различна техника за обработка и комисиониране и осигуряващи надеждна комуникация (за логистичните центрове например – баркод скенери, персонални терминали за обработка на поръчки и системите Pick by Voice). Следвайки тенденциите, е силно препоръчително да се инвестира в техническа инфраструктура и в облагородяване на зоните, така че да придобият облик на привлекателна среда за работа и отдих. Изборът и дизайнът на компоненти на подобна среда е неизчерпаем – от зелени площи, през ресторанти и заведения/обекти за отдих и спорт, до индустриални и административни обекти, чиито фасади, например, могат да бъдат покрити с арт инсталации. Освен средата, друг ключов фактор за повишаване конкурентността на зоните, е предлагането на обслужващи комунални услуги като сметосъбиране, транспорт от/до зоната за работещите на нейна територия и др., които всяко производство или логистична фирма не биха планирали и извършили с приоритет спрямо други присъщи дейности и разходи. Предвид изложеното, втората цел на законопроекта е създаването на благоприятна институционална среда за иновации в производствени дейности за развитие на производства и услуги с висока добавена стойност и подобрени условия на труд и за подобряване на икономическата ефективност на предприятията.
 
3. Компаниите, управляващи индустриални паркове, следва да инициират или да търсят възможности за създаване на партньорства с разнообразни институции, които директно или индиректно биха оказали подкрепа за развитието на парковете. Това включва партньорства с (1) научни, образователни, професионални, бизнес или други организации за осигуряване на научно-приложно обслужване и иновации и/или на професионална подготовка за нуждите на парка; (2) лица, които извършват оформяне на транспортни и митнически документи, правни консултации, охрана, съдействие при издаване на сертификати за произход на стоките, посредническа дейност за набиране на персонал, съдействие при издаване на документи, банково обслужване, социални и медицински и др. обществено –обслужващи дейности за извършване на услуги на инвеститорите. Създаването на предпоставки за осигуряване на научно-приложно обслужване и иновации на инвеститорите, както и на възможности за професионална подготовка на човешките ресурси, ще допринесе за стимулиране на инвестициите във високотехнологични производства и услуги чрез осигуряване в индустриалните паркове на условия за внедряване на научноизследователска и развойна дейност, на иновации и на трансфер на технологии. Това е третата цел на законопроекта.
 
4. Четвъртата цел на законопроекта е привличане и стимулиране на инвестиции за балансирано социално и икономическо развитие на регионите и на общините. Изпълнението на тази цел ще се постигне чрез изпълнение на държавната политика за индустриалните паркове от страна на държавата и на общините. 
 
Дата на откриване: 11.3.2020 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Бизнес среда
Дата на приключване: 10.4.2020 г.

Добави коментар

НОВИНИ ОТ БТПП
БТПП изпълни целите и плановете си за 2019 г. в подкрепа на бизнеса
Управителният съвет на Палатата прие Програмата за дейността през тази година Още
Арбитражният съд при БТПП няма да разглежда дела, насрочени за открити съдебни заседания в периода от 11 до 31 март 2020 г., включително
Разширяване на сътрудничеството между БТПП и Асоциация „Прозрачност без граници“
Партньорство в търсенето на най-добрите законодателни промени за защита и превенция от корупция Още
БИЗНЕС И КОРОНАВИРУС
Работодателите могат да въвеждат гъвкаво работно време и дистанционен труд като предпазна мярка за служителите
Как китайските компании отговориха на предизвикателствата на коронавируса
МАЛКИ И СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ
ИСС предлага редица мерки за подкрепа на МСП
В областта на цифровизацията, регулаторната среда, квалификацията и преодоляването на недостига на кадри Още
ЕКОЛОГИЯ, СО2
Народното събрание прие на второ четене промените в Закона за ограничаване изменението на климата
Засилване на разходоефективните намаления на емисии и на нисковъглеродните инвестиции Още
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
Проект на Закон за индустриалните паркове
Конкретна политика, която отговаря на последните тенденции на индустриалното развитие Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ
Оферти за бизнес партньорство