Брой 177 (937), 12-09-2015
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

Проект на Правилник за дейността на общите и секторни помирителни комисии


Във връзка с приетите последни изменения на Закона за защита на потребителите (обн. ДВ 99 от 9.12.2005г., посл. изм. ДВ 57 от 28.07.2015 г.) и в изпълнение на разпоредбата на чл.185 от същия, Министерство на икономиката, предлага за обществено обсъждане проект на Правилник за дейността на общите и секторните помирителни комисии.

Проектът на Правилник за дейността на общите и секторните помирителни комисии има за цел да създаде ефективни органи за извън съдебно решаване на национални и трансгранични спорове, които ще съдействат за разрешаване на възникнали спорове между потребители и търговци по общите потребителски въпроси, и по въпроси в едни от най-проблемните сектори на икономиката като енергетиката, водоснабдителни и канализационни услуги, електронните съобщения и пощенските услуги, транспорт и във финансовия сектор.

Проектът на Правилник за дейността на общите и секторните помирителни комисии урежда изцяло дейността, структурата, състава, обхвата на действие и начина на работа на общите и секторни помирителни комисии. Проектът урежда цялостното протичане на помирителното производството, реквивзитите на заявлението, което се подава и необходимите документи и декларации към него, сроковете за отстраняване на непълнотите, основанията за отказ за образуване и прекратяване на помирителното производство, съдържанието на помирителното предложение, начина на неговото приемане/отказване, сроковете за това и правните последици от приключване на процедурата.

Предложения по проекта на Правилник за дейността на общите и секторни помирителни комисии може да изпращате в законоустановения (14 дневен) срок на следните имейл адреси: e.alexiev@mi.government.bg и tz.karailieva@mi.government.bg .

Мотиви към проект на Правилник за дейността на общите и секторни помирителни комисии

Проект на Правилник за дейността на общите и секторни помирителни комисии

НОВИНИ ОТ БТПП
Партньорство с Европейската банка за възстановяване и развитие
Предвиждат се съвместни инициативи за популяризиране дейностите на банката Още
БТПП участва в заседание на Комитета за търговия към Споразумението за свободна търговия ЕС–Корея
Делегация на Корейската асоциация на вносителите ще посети България в началото на октомври Още
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане
Хармонизиране и привеждане в съответствие на националното законодателство с изискванията на евродирективи в областта на прякото облагане Още
Проект на Правилник за дейността на общите и секторни помирителни комисии
Целта е да се създадат ефективни органи за извън съдебно решаване на възникнали спорове между потребители и търговци по общите потребителски въпроси... Още
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ
500 млн. евро изгубени всяка година в ЕС заради фалшиво спортно оборудване
Нова студия на Ведомството за хармонизация във вътрешния пазар Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Състоянието на ЕС 2015 г. Напредък по 10-те приоритета на Европейската комисия
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ
Търг, обявен от индийската петролна и газова компания „Мумбай“
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Форум „Фасилити мениджмънт - успешната бизнес сфера”
1 октомври 2015 г., Пловдив Още