Назад

Проект на Наредба за реда за установяването и последващия контрол на обстоятелствата и условията по чл. 12а, ал. 1 и чл. 14а, ал. 1 от Закона за българското гражданство


Министерството на икономиката оповестява за обществени консултации проект на Наредба за реда за установяването и последващия контрол на обстоятелствата и условията по чл. 12а, ал. 1 и чл. 14а, ал. 1 от Закона за българското гражданство и мотиви към проект на Наредба за реда за установяването и последващия контрол на обстоятелствата и условията по чл. 12а, ал. 1 и чл. 14а, ал. 1 от Закона за българското гражданство, разработени от работна група с участието на представители на Министерство на правосъдието, Българската агенция за инвестициите и Комисията за финансов надзор.

С регламентацията се предвижда нормативен ред за установяване от Министерството на икономиката и от Българската агенция за инвестициите наличието на икономическите основания по Закона за чужденците в Република България, приложими в процедурата за кандидатстване за придобиване на българско гражданство, както и осъществяването на последващ контрол за поддържане на инвестициите след придобиване на гражданството.

Срокът за обществени консултации е 30-дневен от оповестяването на проекта.

Становища и предложения могат да се изпращат по електронна поща: s.marinova@mi.government.bg