Назад

Нов прозорец за кандидатстване по Фонда за МСП: 1 – 31/10/2021


До края на м. октомври 2021 г. българските малки и средни предприятия могат да кандидатстват за финансиране по Фонда за МСП на Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост/СЕСИС, който е част от Плана за действие на Европейската комисия в областта на ИС (IP Action Plan).

Възстановете разходи до 1500 евро под формата на:

  • 95% - от услугата за Пре-диагностика на ИС (IP Scan) – Услуга 1
  • 50% - основни такси за заявки за марки и дизайни – Услуга 2

Услуга 1 - Пре-диагностиката на ИС - е на стойност 500 €. Програмата предоставя възможност МСП да получат 95 % възстановяване на тази такса, като 20% от средствата се възстановяват още в началото на процедурата под формата на държавно подпомагане на бизнеса от Изпълнителната агнеция за насърчаване на малките и средните предприятия/ИАНМСП, а останалите 75% се възстнавояват в края на процедурата от СЕСИС.

Услуга 2 - Регистрация на марки и промишлени дизайни - предвижда възстановяване от СЕСИС на 50% от платените от МСП средства за основни заявителски такси за марки и/или промишлени дизайни с национално, регионално или европейско заявяване.